Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 4.6 Komunikace

termín
aplikační instance
term
application instance
definice

aktuální tok dat s obsahem definovaným použitou aplikací

definition

actual data stream containing content as defined by an application

termín
datový rádiový kanál
term
Data Radio Channel (DARC)
definice

systém přenosu dat pomocnou nosnou v pásmu FM

definition

an FM sub-carrier system for data transmission

termín
digitální rozhlasové vysílání
term
Digital Audio Broadcasting (DAB)
definition

also audio power amplifiers when the DAA is integrated with the functions of

termín
digitální televizní vysílání
term
Digital Video Broadcasting (DVB)
termín
informace o službách v síti
term
Service and Network Information (SNI)
termín
komponenta služby
term
service component
definice

efektivní kanál v rámci multiplexního toku TPEG

POZNÁMKA 1 k heslu Každý tok obsahuje určitý počet těchto kanálů, které jsou identifikovány (podle identifikátoru kom-ponent) ve specifikaci SSF a jsou propojeny s COID a AID v aplikaci SNI.

definition

“channel” within the multiplex of a TPEG stream with each stream comprising a number of these “channels” which are identified by the component identifier in ISO/TS 18234-2 (TPEG-SSF) and linked to the COID and AID in the TPEG-SNI application

NOTE 1 to entry: Each service component carries an application instance service identification.

termín
odeslání z mobilního zařízení
term
mobile originated
definice

datová zpráva odeslaná z palubního zařízení do servisního centra

standard (extrakt)
termín
potvrzení příjmu
term
delivery notification
definice

potvrzení sítě týkající se úspěšného nebo neúspěšného doručení zprávy do mobilního zařízení

standard (extrakt)
termín
profil přístupu
term
access profile
definice

popis služby a doby její platnosti

definition

ACP a particular service and subscription period

standard (extrakt)
termín
příslušenství služby
term
service facilities
definice

prvek dovolující popis dostupných komfortů pro jednotlivou službu

POZNÁMKA 1 k heslu Nachází se v TPEG tabulce pti 23.

standard (extrakt)
termín
Rádiový datový systém – Kanál dopravních zpráv
term
Radio Data System – Traffic Message Channel (RDS-TMC)
termín
rádiový datový systém
term
Radio Data System (RDS)
definice

digitální informační kanál na pomocné nosné FM

definition

digital information channel on FM sub carrier

termín
reset komponenty služby GST
term
service component reset GST (SCR-GST)
definice

volitelná tabulka, která je používaná dodavatelem služby pro vymazání specifických aplikačních dat starších než zvolené stáří dat

definition

optional table that is used by the service provider to delete application specific data older than a certain moment

termín
rychlé naladění GST
term
fast tuning GST
definice

adresář aplikací a obsahu služby, který označuje komponenty, v kterých je možné nalézt požadované informace; obsahuje minimální nabídku informací potřebných pro získání aplikačních dat

definition

FT-GST directory of the applications and content of the service that indicates in which components the relevant information can be found

NOTE 1 to entry: This contains the minimum set of information required for the acquisition of application data.

termín
služba zajišťující vysílání
term
broadcast service
definice

datová služba v celulární bezdrátové síti, která umožňuje jednosměrné rozesílání dat ze servisního centra uži-vatelům v oblasti pokrytí signálem

standard (extrakt)
termín
tichá rušící zpráva
term
Silent Cancellation Message
definice
definition

used to delete messages from the end-user terminal

standard (extrakt)
termín
uživatelská zpráva
term
User Message
definice

zpráva, která je potenciálně oznámená koncovému uživateli

POZNÁMKA 1 k heslu Zahrnuje popis události, polohy, směr a rozsah, trvání atd.

definition

describes the messages which are potentially made known to the end-user

NOTE 1 to entry: They contain event, location, direction and extent, duration etc. descriptions.

standard (extrakt)
termín
zpráva
term
message
definice

sada souvislých navazujících informací odeslaných komunikačním kanálem; popisuje událost nebo sadu příbuzných událostí, nebo stavové informace včetně řídicí informace

definition

collection of coherent information sent through an information channel

termín
žádost na FCD server
term
job
definice

žádost obsahující dodatečně změřená data ze specifické zeměpisné oblasti a zrušení předcházející žádosti

POZNÁMKA 1 k heslu Sbírání požadavků na práci je implementováno do řídicí informace FCD serveru a je přenášeno na plovoucí auta.

definition

a request to the FCD server which may comprise both the collection of additional measured data from a specific geographical area and the cancellation of a previous request

NOTE Collection jobs are converted into control information by the FCD server and relayed to the floating cars.

standard (extrakt)