Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 4.7 Koncepty

termín
aplikace pro informace o parkování
term
Parking Information Application (PKI)
standard (extrakt)
termín
aplikace pro stručné dopravní události
term
Traffic Event Compact application (TEC)
termín
dopravní a cestovní informace
term
Traffic and Travel Information (TTI)
termín
expertní skupina pro dopravní protokoly
term
Transport Protocol Expert Group (TPEG)
standard (extrakt)
termín
geografické označení polohy
term
Geographical Location Reference (GLR)
standard (extrakt)
termín
informace o veřejné hromadné dopravě
term
Public Transport Information (PTI)
termín
interaktivní hlasová odezva
term
Interactive Voice Response (IVR)
definice

informační telefonní hovor, obvykle automatizovaný

definition

an information telephone call, typically automated

standard (extrakt)
termín
INTER-ROAD
term
INTER-ROAD
definice

způsob označování polohy z jiných lokačních tabulek prostřednictvím speciálních víceskupinových zpráv

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto zprávy mohou být použity pro informování koncových uživatelů o problému v jiných oblastech, zejména v sousedních zemích.

definition

way of referencing locations from other location tables via special multi-group messages

NOTE 1 to entry: These messages can be used to inform end-users about problems in other areas, in particular in neighbouring countries.

standard (extrakt)
termín
kongesce a doba jízdy
term
Congestion and Travel Time (CTT)
standard (extrakt)
termín
označení polohy metodou ILOC
term
ILOC referencing
definice

lokalizační metoda k určování polohy s použitím identifikátorů ILOC nebo jejich kombinací za účelem prezenta-ce přejezdů a úseků pozemních komunikací

standard (extrakt)
termín
označení polohy metodou RTM-LOC
term
RTM-LOC referencing
definice

lokalizační metoda s použitím identifikátorů RTM-LOC nebo jejich kombinací za účelem prezentace přejezdů a úseků pozemních komunikací

standard (extrakt)
termín
podmíněný přístup
term
Conditional Access (CA)
standard (extrakt)
termín
předkódované označení polohy
term
pre-coded location reference
definice

označení polohy pomocí jedinečného identifikátoru, který je dopředu dohodnutý v přijímacích a vysílacích systémech za účelem výběru polohy ze souboru předkódovaných poloh

definition

location reference using a unique identifier that is agreed upon in both sender and receiver system to select a location from a set of pre-coded locations

termín
rozšířené označení polohy v režimu TMC
term
Extended TMC Location Reference (ETL)
standard (extrakt)
termín
syntaxe, sémantika a rámcová struktura
term
Syntax, Semantics and Framing Structure (SSF)
termín
systémové informace
term
system Information
definice

informace, které umožňují terminálu RDS-TMC dekódovat a vyhodnotit nezbytné údaje, a které popisují přijímaný signál

POZNÁMKA 1 k heslu Systémové informace označují službu RDS-TMC a obsahují jisté charakteristiky služby potřebné pro výběr služby RDS-TMC.

definition

enables an RDS-TMC terminal to decode and evaluate essential data, which describes the transmission being received

NOTE 1 to entry: System Information indicates an RDS-TMC service and comprises some service characteristics needed to select the RDS-TMC service.

standard (extrakt)
termín
TPEG Location (TPEG pozice)
term
TPEG Location (TPEG-Loc)
definice

"původní" metoda označení polohy pomocí TPEG, která se zabývá poskytnutím označení polohy různým aplikacím TPEG sloužícím k dodání zpráv koncovým uživatelům.

POZNÁMKA 1 k heslu Jelikož TPEG-Loc slouží k dodání zpráv koncovým uživatelům, mají některé definice odlišný význam od definic, které se nachází v jiných systémech označování polohy.

POZNÁMKA 2 k heslu Důležitým aspektem referenční metody TPEG-Loc je, že popis polohy může být v případě potřeby vytvořen za provozu poskytovatelem služby. Tento popis může být TPEG dekodérem interpretován a použit, a následně zahozen. Zcela se ale vyhýbá vytváření kódů předem a používání podpůrných databází a kódů.

definition

native TPEG location referencing method focused on providing location references for various TPEG applications, which are designed for delivering messages to end-users

NOTE 1 Since TPEG-LOC is designed for delivering messages to end-users, some definitions have a meaning which is different from that found in other location referencing systems.

NOTE 2 An important aspect of the TPEG-LOC referencing method is that a location description may be created on-the-fly by the service provider when needed. It may then be interpreted and used by the TPEG-decoder, and then discarded. The pre-creation of codes and the use of a database and code maintenance is entirely avoided.

termín
upozornění a lokace problému v silničním provozu na evropských pozemních komunikacích, verze C
term
Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (ALERT-C)
standard (extrakt)
termín
varování před lokálním rizikem
term
local hazard warning
definice

konkrétní forma dopravních událostí, které obsahují bezpečnostní zprávy zasílané s vysokou prioritou řidiči, s cílem předejít nebezpečným událostem

definition

specific form of traffic events which being safety-related messages are sent with high priority to assist a driver from encountering dangerous situations

standard (extrakt)
termín
vysílání, produkce a sítě
term
Broadcast, Production and Net-works (BPN)
definice

dokument EBU se systémem číslování

definition

an EBU document publishing number system

termín
vysílání/TPEG
term
Broadcast/TPEG (B/TPEG)
definice

název projektu EBU pro skupinu vytvářející návrh specifikace CEN ISO TS 18234

definition

the EBU project group name for the CEN ISO TS 18234 specification drafting group

termín
zpráva o silniční dopravě
term
Road Traffic Message (RTM)
definice

popis dopravní události nebo sledu návazných událostí nebo aktuálních informaci; popis zároveň obsahuje informaci o zpracování zprávy

definition

describes an event or a collection of related events, or status information and including message management information; the latter is contained in the message header