Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 5.1 Propojené otevřené systémy

termín
propojené otevřené systémy
term
Open Systems Interconnection (OSI)
definice

referenční model (Open System interconnect), který ve vrstvové struktuře (7 vrstev) popisuje datovou výměnu a požadavky na ni

POZNÁMKA 1 k heslu Každá vrstva vykonává službu na základě požadavku vyšších vrstev a naopak, vyžaduje konkrétnější služby z nižších vrstev.

POZNÁMKA 2 k heslu Jedná se o 7 vrstev: vrstva 1: fyzická – definuje fyzické propojení; vrstva 2: spojová – poskytuje spojení mezi dvěma sousedními systémy; uspořádává data z fyzické vrstvy do logických celků známých jako rámce (frames); vrstva 3: síťová – tato vrstva se stará o směrování v síti a síťové adresování; vrstva 4: transportní – zajišťuje přenos dat mezi koncovými uzly, jejím účelem je poskytnout takovou kvalitu přenosu, jakou požadují vyšší vrstvy; vrstva 5: relační – syslem vrstvy je organizovat a synchronizovat dialog mezi spolupracujícími relačními vrstvami obou systémů a řídit výměnu dat mezi nimi; vrstva 6: prezentační – Funkcí vrstvy je transformovat data do tvaru, který používají aplikace; vrstva 7: aplikační – účelem vrstvy je poskytnout aplikacím přístup ke komunikačnímu systému a umožnit tak jejich spolupráci.

definition

reference model developed by ISO to enable different or similar systems to dialogue with one another

NOTE 1 This model constitutes a reference framework for describing data exchanges. Each layer performs a service at the request of the adjacent higher layer, and in turn, requests more basic services from the lower layers. It is described in 7 layers.

NOTE 2 Open systems interconnection (OSI) is an international effort to facilitate communications among computers of different manufacture and technology.

standard (extrakt)
termín
model OSI
term
OSI model
definice

model propojení otevřených systémů (OSI) pro umožnění komunikace rozdílných nebo podobných systémů s dalšími, který stanoví referenční rámec pro popis výměny dat; je popsán v sedmi vrstvách

definition

the International Standards Organization has developed a reference model, the Open Systems Interconnection (OSI) model, to enable different or similar systems to dialogue with one another; this model constitutes a reference framework for describing data exchanges; it is described in 7 ”layers”

standard (extrakt)
termín
fyzická vrstva
term
physical layer (L1)
definice

vrstva, která specifikuje fyzické parametry vrstvy pro uplink a downlink

POZNÁMKA 1 k heslu Některé parametry mohou nabývat proměnných hodnot.

definition

layer that defines the physical data transmission medium

NOTE The physical layer constitutes layer 1 of the OSI model.

standard (extrakt)
termín
spojová vrstva
term
data link layer (DLL; L2)
definice

koncepční vrstva řízení procesní logiky v hierarchické struktuře zodpovědná za řízení datového spojení; funkce této vrstvy poskytují rozhraní mezi vyššími vrstvami a datovým spojením

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto funkce zahrnují překladač adresních-řídicích polí, přístup na komunikační kanál a řízení PDU (protokol datové jednotky), generování odpovědi PDU, přenos a interpretaci.

definition

the conceptual layer of control or processing logic existing in the hierarchical structure of a station that is responsible for maintaining control of the data link

NOTE The data link layer functions provide an interface between the station higher layer logic and the data link. These functions include address/control field interpretation, channel access and command PDU (protocol data unit) /response PDU generation, transmission and interpretation.

standard (extrakt)
termín
síťová vrstva
term
network layer (L3)
definice

vrstva zodpovědná za směrování v síti a síťové adresování; poskytuje spojení mezi systémy, které spolu přímo nesousedí; obsahuje funkce, které umožňují překlenout rozdílné vlastnosti technologií v přenosových sítích

definition

layer that provides functional and procedural means of transferring variable length data sequences from a source to a destination

NOTE The network layer constitutes layer 3 of the OSI model.

standard (extrakt)
termín
transportní vrstva
term
transport layer (L4)
definice

vrstva, která umožňuje adresovat přímo aplikace (například v protokolech TCP/IP pomocí čísel portů); poskytuje transparentní, spolehlivý přenos dat s požadovanou kvalitou; vyrovnává různé vlastnosti a kvalitu přenosových sítí; provádí převod transportních adres na síťové, ale nestará se o směrování

definition

layer that provides transparent transfer of data between end users

NOTE The transport layer constitutes layer 4 of the OSI model.

standard (extrakt)
termín
relační vrstva
term
session layer (L5)
definice

vrstva zodpovědná za organizaci a synchronizaci dialogu mezi spolupracujícími relačními vrstvami obou systémů a řízení výměny dat mezi nimi; umožňuje vytvoření a ukončení relačního spojení, synchronizaci a obnovení spojení, oznamovaní výjimečných stavů

definition

layer that manages the dialogue between end-user application processes including restart, termination, and checkpointing

NOTE The session layer constitutes layer 5 of the OSI model.

termín
prezentační vrstva
term
presentation layer (L6)
definice

vrstva zodpovědná za transformaci dat do tvaru, který používají aplikace

definition

layer that converts data using different syntax

NOTE The presentation layer constitutes layer 6 of the OSI model.

termín
aplikační vrstva
term
application layer (L7)
definice

nejvyšší vrstva sedmivrstvého modelu OSI podle ISO 7498-4, která stanoví strukturu a formát obsahu datového paketu podle pravidel a postupů pro výměnu datových paketů

definition

top layer of the OSI seven-layer model as defined in ISO/IEC 7498-4

NOTE This layer defines the structure and format of the data packet content along with the rules and procedures for exchanging data packets.

standard (extrakt)
termín
Ethernet
term
Ethernet
definice

specifická kombinace protokolů fyzické a datové vrstvy podle IEEE 802.3, která umožňuje více systémům získat přístup ke sdíleným médiím a navzájem komunikovat

definition

specific combination of physical and data link layer protocols as defined in IEEE 802.3 that allow multiple systems to gain access to a shared medium and communicate with one another

standard (extrakt)
termín
primární přenosový protokol/protokol síťové vrstvy
term
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
definice

protokol, který obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet

POZNÁMKA 1 k heslu Komunikační protokol je množina pravidel, která určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci.

definition

a transport protocol that provides reliable, bidirectional, stream-oriented network communication; TCP/IP is one of the foundation protocols of the Internet

standard (extrakt)