Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 5.2 Účastníci komunikace

termín
anténa
term
antenna
definice

zařízení na straně infrastruktury, které zajišťuje komunikaci mezi jednotkou na straně infrastruktury a jednotkou ve vozidle za použití radiových signálů

definition

roadside equipment that communicates with the roadside units such as signal controllers and the in-vehicle units using radio signals

standard (extrakt)
termín
centrála
term
centre
definice

jakýkoli počítač nebo počítačová síť, které odpovídají normalizovanému komunikačnímu rozhraní přes komunikační síť s pevným bodem, bez ohledu na to, zda je centrála systémem umístěným v budově, nebo je umístěna na straně infrastruktury

definition

computer or network that is required to meet a standardized communications interface over a fixed-point communications network, regardless of whether it is the only system within the building or just one of many, or even if it is located in the field

termín
cíl
term
destination
definice

systém nebo zařízení, do kterého má být informace v datovém paketu zaslána

definition

system or device to which the information in the data packet is intended to be sent

standard (extrakt)
termín
cílová aplikace
term
end-application
definice

proces nebo program využívající danou množinu implementovaných komunikačních protokolů

definition

process or program using the communications stack

termín
detektor na bázi identifikace vozidel
term
vehicle identification based detector
definice

detektor, který detekuje identity vozidel bezdrátovým spojem s tagy nebo palubními jednotkami (OBU) ve vozidle, které přenáší identitu vozidla do řadiče světelného signalizačního zařízení

definition

detector that detects vehicle identities based on wireless communication with tags or on-board units (OBU) in the vehicle, which transmits the vehicle's identity information to the traffic signal controller

standard (extrakt)
termín
detektor obsazenosti pozemní komunikace
term
occupancy based detector
definice

detektor, který detekuje vozidla a vlastnosti dopravního provozu zakládající se na stavu obsazenosti pozemní komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu K detekci se používá například smyčkový detektor nebo magnetický detektor.

definition

detector that detects vehicles and traffic characteristics based on the state of the occupancy using methods such as loop or magnetic detectors

standard (extrakt)
termín
detektor zpracování obrazu
term
image processing based detector
definice

detektor, který detekuje vozidla podle obrazových dat z digitální kamery v reálném čase, která má virtuální snímací linky pro odhad délky kolony vozidel nebo jiných parametrů na sledovaných jízdních pruzích

definition

detector that detects vehicles based on the real-time image data from the digital camera which has virtual sensing lines for estimating queue length or other parameters in approaching lanes

standard (extrakt)
termín
klient
term
client
definice

počítač nebo aplikace, které vyžadují a přijímají data z počítačového serveru, nebo aplikace využívající některý druh protokolu

definition

computer or application which requests and accepts data from a server computer or application using some kind of protocol

standard (extrakt)
termín
komunikační jednotka na straně infrastruktury
term
roadside communication unit
definice

zařízení nainstalované na straně infrastruktury, které komunikuje s vozidlovou jednotkou

PŘÍKLAD Vysílače a antény.

definition

roadside equipment that communicates with the in-vehicle units and the roadside units, e.g. beacons and antennas

standard (extrakt)
termín
moduly na straně infrastruktury
term
roadside modules
definice

koncové jednotky řízené nebo monitorované TMIC, které jsou zpravidla umístěné na straně infrastruktury

definition

terminal units controlled or monitored by a traffic management centre

NOTE Roadside modules are usually installed at the roadside arena.

standard (extrakt)
termín
port
term
port
definice

logický kanál v komunikačním systému

POZNÁMKA 1 k heslu UDP a TCP používají čísla portů k více datovým paketům z různých aplikací na jeden komunikační systém.

definition

logical channel in a communications system

NOTE UDP and TCP use port numbers to multiplex data packets from a variety of applications onto a single communications system.

standard (extrakt)
termín
vysílač; radiomaják
term
beacon
definice

zařízení na straně infrastruktury, které zajišťuje komunikaci mezi jednotkou na straně infrastruktury a jednotkou ve vozidle

definition

roadside equipment that communicates with the roadside units such as the signal controllers and the in-vehicle units

standard (extrakt)
termín
server
term
server
definice

počítač nebo aplikace, které přijímají požadavky na data od počítačů klienta nebo aplikací využívajících některý druh protokolu a odpovídají na ně

definition

computer or application which receives and responds to requests for data from client computers or applications using some kind of protocol

termín
signální řadič
term
signal controller
definice

zařízení na straně infrastruktury, které řídí časování světelné signalizace

definition

roadside equipment that controls the lighting timings of traffic lights

standard (extrakt)
termín
identifikátor vozidla
term
vehicle ID
definice

identifikační číslo použité pro jednoznačnou identifikaci vozidel záchranných složek a/nebo veřejných dopravních prostředků

definition

identification number used for the identification of emergency and/or public transport vehicles

standard (extrakt)
termín
vozidlová jednotka
term
invehicle unit
definice

zařízení ve vozidle, které vysílá informaci k jednotce na straně infrastruktury nebo ji od ní přijímá a v některých případech také zobrazuje informaci na své obrazovce

definition

the invehicle equipment that transmits/receives information to/from the Roadside Communication Units and, in some cases, outputs information on its screen, etc.

standard (extrakt)
termín
zasílatel
term
sender
definice

systém, který vytvořil a zaslal datový paket DATEX-ASN

definition

system which created and sent the DATEX-ASN data packet

standard (extrakt)
termín
zdroj
term
origin
definice

systém nebo zařízení, které jsou zdrojem pro všechny informace zasílané v datovém paketu

POZNÁMKA 1 k heslu V mnoha případech je zdroj totožný se zasílatelem. Například bridge (nebo proxy agent) může překládat mezi protokoly; v takovém případě by byl bridge (nebo proxy agent) zasílatelem, zatímco systém generující data by byl zdrojem.

definition

system or device which was the source for all of the information in the data packet

NOTE In many cases, this will be the same as the sender, but could be different. For example, a bridge (or proxy agent) may translate between protocols; in this case the bridge (or proxy agent) would be the sender, while the system generating the data would be the origin.

standard (extrakt)
termín
detekční zóna
term
detection zone
definice

plocha na povrchu vozovky, kde vozidlo nebo skupina vozidel uvádí v činnost detektor

definition

area on the road surface where the target or the group of targets actuates the detector

standard (extrakt)
termín
dopravní řídicí centrum
term
traffic management center (TMC)
definice

centrální systém, který řídí funkce sběru dopravních dat, řízení dopravy a poskytování informací na základě naměřených a získaných dat

definition

the central system that controls the functions of traffic data collection, signal control, and information service based on collected data, etc.

standard (extrakt)