Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 5.3 Charakteristiky přenosu

termín
číslo portu
term
port number
definice

označení, které přiřazuje aplikační objekt přenosové službě ve skupině internetových protokolů

POZNÁMKA 1 k heslu Nejedná se o mezisíťový standard, existuje pouze v lokálních sítích.

definition

identifier of an application-entity to a transport service in the internet suite of protocols

NOTE The concept of port numbers is often present in OSI literature; however, port numbers are not inter-network standardized, but exist as local network conventions only.

standard (extrakt)
termín
datagram
term
datagram
definice

datová entita obsahující dostatek informací pro směrování od zdroje k cíli bez spoléhání se na předchozí konfiguraci sítě

PŘÍKLAD IP datagram.

definition

entity of data containing enough information to be routed from source to destination without relying on previous network configuration

EXAMPLE IP datagram.

standard (extrakt)
termín
datový paket
term
data packet
definice

datová entita, kterou lze posílat mezi systémy koncových aplikací pro výměnu informací

POZNÁMKA 1 k heslu Datový paket se váže k aplikační vrstvě modulu OSI a může být rozebrán na několik částí protokoly nižších vrstev.

definition

entity of data that can be sent between end-application systems in order to exchange information

NOTE A data packet relates to the Application Layer of the OSI stack and may be broken into several pieces by lower layer protocols.

standard (extrakt)
termín
instance zprávy
term
message instance
definice

konkrétní výskyt zprávy koncové aplikace

definition

specific instance of an end application message

standard (extrakt)
termín
relace
term
session
definice

časová lhůta, během které klient a server vyměňují více datových paketů

definition

period of time during which a client and a server exchange multiple data packets

termín
specifikace zprávy
term
message specification
definice

dokumentace definující význam zprávy

POZNÁMKA 1 k heslu Je výsledkem aplikace určité normy na konkrétní zprávu.

definition

documentation defining the meaning of a message

NOTE The result of applying a given standard to a specific message.

standard (extrakt)
termín
množina zpráv
term
message sets
definice

množina základních zpráv normálně využívaných v obchodně orientovaných aplikacích

definition

set of basic messages that are normally used in business-oriented applications

standard (extrakt)
termín
zpráva koncové aplikace
term
end application message
definice

datová struktura, která je spojena s konkrétním významem a která, pokud je řádně zaslána v datovém paketu, představuje instanci struktury, jež může přenášet informace mezi systémy

POZNÁMKA 1 k heslu Datová struktura by mohla být například specifikována tak, aby obsahovala seznam rychlostí zachycených detekčními stanicemi. Takovou datovou strukturu lze použít ke specifikaci obsahu několika zpráv (např. seznam zachycených aktuálních rychlostí, seznam uložených rychlostí, které spustí varování před výskytem kongescí, pokud aktuální hodnoty klesnou pod stanovenou úroveň, nebo požadavek na seznam lokací, kde současná rychlost je nižší než stanovená úroveň). Instance zprávy by pak obsahovala aktuální hodnoty.

definition

message data structure that has been associated with a specific meaning and which, when properly sent in a data packet, an instance of the structure can convey information between systems

NOTE A data structure might, for example, be specified to include a list of speeds from detector stations. This one data structure could be used to specify the content of several messages (e.g. the list of current speeds being detected, the list of stored speeds that will trigger a congestion warning if current values fall below the indicated level, or a request for a list of locations where the current speed is less than the indicated speed). An instance of the message would then contain actual values.

standard (extrakt)
termín
soubor
term
file
definice

objekt ke skladování dat, který může být lokalizován na jakémkoli souborovém systému

definition

data storage object, which may be located on any file system such as a hard-disk, a floppy-disk, a RAM-drive, etc.

standard (extrakt)
termín
internetový protokol (RFC 791)
term
internet protocol (RFC 791) (IP)
definice

síťový protokol nabízející bezespojový mód síťové služby ve skupině internetových protokolů

definition

the network protocol offering a connectionless mode network service in the Internet suite of protocols

standard (extrakt)
termín
protokol uživatelských datagramů
term
user datagram protocol (UDP)
definice

protokol přenosové vrstvy bez navazování spojení ze sady protokolů TCP/IP, který stejně jako protokol TCP používá protokol IP, ale na rozdíl od něj poskytuje doručení datagramu bez záruk

definition

connectionless protocol from the TCP/IP set , belonging to the transport layer; similar to TCP, it uses protocol IP, but does the delivery without confirmation

standard (extrakt)