Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 5.4 Chování komunikace

termín
doba na odpověď
term
turn-around time
definice

časová lhůta, kterou potřebuje klient nebo server k vytvoření a přenosu odpovědi v podobě datového paketu, měřená od okamžiku, kdy je obdržen poslední bajt přijatých dat, do okamžiku, kdy byl přenesen poslední bajt odpovědi

definition

period of time it takes a client or server to produce and transmit a response data packet, measured starting from the point at which the last byte of data is received from the other system to the point when the last response byte is transmitted

standard (extrakt)
termín
garantovaná dodávka
term
guaranteed delivery
definice

mechanismus DATEX-ASN, ve kterém klient potvrdí přijetí publikace (odpovědi)

definition

DATEX-ASN mechanism in which the client acknowledges the receipt of a publication (reply)

standard (extrakt)
termín
heartbeat
term
heartbeat
definice

datový paket zaslaný z důvodu oznámení, že zasílající systém je stále činný a že komunikuje

definition

data packet sent to indicate that the sending system is still alive and communicating

standard (extrakt)
termín
maximální doba na odpověď
term
maximum turn-around time
definice

maximální množství času, který je systému dán, aby poskytl příslušnou odpověď na příchozí datový paket

definition

maximum amount of time a system is given to provide an appropriate response to the incoming data packet

standard (extrakt)
termín
vypršení doby na odpověď
term
response time-out period
definice

maximální doba, po kterou má systém čekat na odpověď v podobě datového paketu před tím, než konstatuje, že předchozí zaslaný datový paket nebyl nikdy druhou aplikací přijat

definition

maximum duration a system is required to wait for a response data packet prior to assuming that the previously sent data packet was never received by the other application

standard (extrakt)
termín
pravidla kódování
term
encoding rules
definice

pravidla, která stanovují podobu hodnot typů ASN.1 během přenosu dat

POZNÁMKA 1 k heslu Pravidla kódování také umožňují získání původní podoby, za předpokladu, že je znám jejich typ.

POZNÁMKA 2 k heslu Pro účely stanovení pravidel kódování nejsou důležité různé referenční notace typu (a hodnoty), které poskytují alternativní notace pro vestavěné typy (a hodnoty).

definition

rules which specify the representation during transfer of the values of ASN.1 types

NOTE 1 Encoding rules also enable the values to be recovered from the representation, given knowledge of the type.

NOTE 2 For the purpose of specifying encoding rules, the various referenced type (and value) notations, which can provide alternative notations for built-in types (and values), are not relevant.

termín
přenosový profil
term
transport profile
definice

sada služeb, které jsou odpovědné za poskytování v podstatě bezchybného spojení z bodu do bodu tak, aby hostitel A mohl datové pakety zaslat hostiteli B a ony přišly nepoškozené

POZNÁMKA 1 k heslu Přenosové profily přenosu s připojením mohou také zajistit, že datové pakety dorazí ve správném pořadí.

definition

set of services which are responsible for providing a virtually error-free, point-to-point connection so that host A can send data packets to host B and they will arrive uncorrupted

NOTE Connection-oriented transport profiles may also ensure that the data packets arrive in the correct order.

standard (extrakt)
termín
přenosový profil bez připojení
term
connectionless transport profile
definice

služba, která poskytuje komunikaci mezi koncovými systémy bez zajištění připojení

PŘÍKLAD UDP/IP.

definition

service that provides end-system to end-system communications without any connection set-up

EXAMPLE UDP/IP.

standard (extrakt)
termín
přenosový profil s připojením
term
connection-oriented transport profile
definice

služba, která umožňuje jednomu koncovému systému vyměňovat nepřetržitý tok dat s jiným koncovým systémem; garantuje, že data budou přenesena ve stejném sledu, jako byla poslána bez výskytu jakékoliv duplicity

POZNÁMKA 1 k heslu Této služby se typicky dosáhne nejprve navázáním spojení, poté zasláním dat a nakonec ukončením spojení.

PŘÍKLAD TCP/IP.

definition

service that allows one end-system to exchange a continuous stream of data with another end-system, the data of which is guaranteed to be delivered in the same order in which it was sent without any duplication

NOTE This service is typically achieved by first establishing a connection, then sending the data, and finally terminating the connection.

EXAMPLE TCP/IP.

standard (extrakt)
termín
příkaz
term
command
definice

datový paket, který je vytvořen jedním systémem, aby řídil některé funkce druhého systému

POZNÁMKA 1 k heslu Příkazy lze přenášet jako subskripci (požadavek) nebo publikaci (odpověď) v závislosti na návrhu konkrétní výměny dat.

definition

data packet which is prepared by one system in order to control some function(s) of another system

NOTE Commands may be conveyed as a subscription (request) or publication (reply) depending on the design of the specific data exchange.

standard (extrakt)
termín
publikace
term
publication
definice

odpověď, která byla zpracována serverem, obvykle jako odpověď na subskripci

POZNÁMKA 1 k heslu V některých případech lze publikaci označit výrazy odpověď (reply) nebo odezva (response).

definition

reply data which have been prepared by a server, usually in response to a subscription

NOTE In some cases, a publication may be termed a “reply” or a “response”.

standard (extrakt)
termín
publikace datagramu
term
datagram publication
definice

publikace (odpověď) DATEX-ASN, která je zaslána přímo prostřednictvím daného přenosového profilu

definition

DATEX-ASN publication (reply) that is sent directly over the given transport profile, in contrast with a file publication

standard (extrakt)
termín
publikace souboru
term
file publication
definice

publikace (odpověď) DATEX-ASN, která je uložena v souborovém systému serveru do té doby, než má klient příležitost si ji stáhnout skrze protokol přenosu souboru

definition

DATEX-ASN publication (reply) that is stored on the server’s file system until the client has an opportunity to retrieve it via a file transfer protocol, in contrast with datagram publication

standard (extrakt)
termín
rozlišení směru
term
direction discrimination
definice
definition

direction of travel of a target within the detection zone

standard (extrakt)
termín
subskripce
term
subscription
definice

požadavek (datový paket), který byl zpracován klientem, aby požadoval aktuální nebo budoucí publikaci

POZNÁMKA 1 k heslu V některých případech lze subskripci označit výrazem požadavek (request).

definition

request data packet which is prepared by a client in order to request current or future publication(s)

NOTE In some cases, a subscription may be termed a “request”.

standard (extrakt)
termín
tiše zahodit
term
silently drop
definice

ignorovat datový paket

POZNÁMKA 1 k heslu Datový paket, který je tiše zahozen, nespustí žádnou akci v rámci systému příjemce ani není zaslána žádná odpověď k danému subjektu.

definition

to ignore a data packet

NOTE A data packet that is silently dropped does not cause any action to occur within the receiving system, nor is any response sent to the subject data packet.

standard (extrakt)