Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 5.5 Kvalita dat

termín
vlastník dat
term
data owner (DO)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
správnost dat
term
data correctness (DC)
definice

pravděpodobnost, že je daná hodnota dat správná (v mezích dané přesnosti)

definition

the probability of the data value being correct (within the bounds of any stated accuracy)

standard (extrakt)
termín
střední doba do opravy
term
mean time to repair (MTTR)
definice

střední doba mezi vznikem chyby a jejím odstraněním

definition

mean time to repair the service (MTTR) fault and bring the service back into operation

standard (extrakt)
termín
střední doba mezi poruchami
term
mean time between failures (MTBF)
definice

střední doba cyklu mezi poruchami ve sledovaném systému

definition

mean cycle (one failure and one repair) time of a maintained system

termín
zpoždění dat
term
data latency (DL)
definice

zpoždění mezi sběrem dat a jejich poskytnutím příjemci

definition

delay encountered between the capture of the incoming/live data and the output of the related occurrence/information to a data consumer

standard (extrakt)
termín
doba dostupnosti
term
availability period (AP)
definice

definovaná doba, během níž je systém dostupný

definition

defined period of time in which the system is available

standard (extrakt)
termín
doba platnosti dat
term
data validity period (DV)
definice

doba, po jejímž uplynutí mohou být data považována za neplatná

definition

period after which the data objects can be considered to be no longer valid

standard (extrakt)
termín
perioda výpočtu
term
calculation period (CP)
definice

doba, během níž je prováděn výpočet

definition

period over which the values are determined

standard (extrakt)
termín
fyzické pokrytí
term
physical coverage (FC)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
geografické pokrytí
term
geographic coverage (GC)
definice

vymezení oblasti geografického pokrytí dané služby

definition

definition of the geographic area covered by the service

standard (extrakt)
termín
identita zdroje dat
term
measurement source identity (MS)
definice

identita zdroje hrubých naměřených dat, popřípadě dat vypočtených nebo odhadnutých

definition

the identity of the source of the raw, calculated or estimated data

standard (extrakt)
termín
zahrnutý typ dat
term
data type(s) covered (DT)
definice

seznam jednoho nebo více datových typů ohlášených danou službou

definition

a list of one or more types of data which a service will report

standard (extrakt)
termín
mód aktualizace dat
term
data update mode (UM)
definice

režim aktualizace dat na vysoké úrovni

definition

the regime for providing updates to the high level data objects

standard (extrakt)
termín
omezené využívání dat
term
restricted use of data (RU)
definice

indikace, zda je využití dat omezeno, nebo nikoli

definition

indicator whether the use of data is restricted or not

standard (extrakt)
termín
prostorová množina dat
term
spatial data set (SS)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
interval aktualizace dat
term
data update interval (UI)
definice

doba, po kterou trvá aktualizace dat

definition

interval of data update

standard (extrakt)
termín
křížově ověřený
term
cross-verified (CV)
definice

příznak ukazující, zda byla data křížově ověřena z jiného zdroje (jiných zdrojů)

definition

verification flag indicating whether the data value has been cross verified from one or more additional sources

standard (extrakt)
termín
metoda sběru
term
collection method (CM)
definice

metoda použitá k získání dat

PŘÍKLAD Manuálně nebo výpočtem.

definition

method used to obtain data, for example manual or computation

standard (extrakt)
termín
metoda výpočtu/odhadu
term
calculation/estimation method (CA)
definice

metoda použitá pro výpočet nebo odhad

definition

the method used for calulation or estimation

standard (extrakt)
termín
režim vzorkování dat
term
data time stamping regime (TS)
definice

metadata definující metodu vzorkování dat

definition

meta-data which define what time stamping is applied to the data objects

standard (extrakt)
termín
identita odhadovacího/simulačního modelu
term
estimation/simulation model identity (EM)
definice

identifikace modelu, pokud došlo k odhadu pomocí matematického modelu nebo simulace

definition

the identity of the model when collection method is estimated via a mathematical model or simulation

standard (extrakt)
termín
základní kódovací pravidla
term
basic encoding rules (BER)
definice

normalizované kódování dat odpovídající ISO/IEC 8824 ASN.1

POZNÁMKA 1 k heslu Kódování BER je definováno v ISO/IEC 8825.

definition

standardized determination of data encoding to conform to the requirements of ISO 8824, ASN.1

NOTE The Basic Encoding Rules are given in ISO 8825.

termín
umístění odkazů na normu
term
location referencing standard identification (LR)
definice
definition

identification of the location referencing standard used including any version and date

standard (extrakt)
termín
typy umístění
term
location types (LT)
definice
definition

identifies the type of locations

standard (extrakt)
termín
typ zařízení
term
equipment type (ET)
definice

identifikace typu zařízení použitého pro sběr hrubých dat

definition

identification of the type of equipment used to collect the raw data

standard (extrakt)
termín
informační typ detektoru
term
detector information type
definice

detektor, který popisuje typ informace z propojených detektorů

PŘÍKLAD Detektory obsazenosti vozidel, zpracování obrazu nebo identifikace vozidle.

definition

information type that designates the type of information from linked detectors which can be occupancy based, image processing based or vehicle identification based

standard (extrakt)