Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 6.1 Infrastruktura

termín
infrastruktura
term
infrastructure
definice

<ITS> infrastruktura instalovaná podél pozemní komunikace, která zajišťuje komunikaci s jednotlivými vozidly; infrastruktura shromažďuje data z jednotlivých vozidel, poskytuje data jednotlivým vozidlům a provádí veškeré související zpracování informací

definition

the infrastructure handles communications with each vehicle; installed alongside the road, the infrastructure collects data from each vehicle, provides data to the vehicle and performs any related information processing

standard (extrakt)
termín
silniční síť
term
road network
definice

topologické uspořádání silnic nacházejících se v dané oblasti

definition

system of roads in a given area

standard (extrakt)
termín
silniční síť
term
Topological Road Network
standard (extrakt)
termín
pozemní komunikace
term
road
definice

geoprvek GDF úrovně 2, který se skládá z jednoho, více nebo žádného prvku pozemní komunikace a spojující dvě křížení

POZNÁMKA 1 k heslu Slouží jako nejmenší nezávislá jednotka silniční sítě na GDF úrovni 2.

definition

GDF level 2 feature composed of one, many or no road elements and joining two intersections, serving as the smallest independent unit of a road network at GDF level 2

standard (extrakt)
termín
pozemní komunikace
term
road
definice

část silniční sítě, která je obecně považována za celek a která může být adresovaná jednoduchým identifikátorem, jako je název pozemní komunikace nebo číslo pozemní komunikace v rámci celé silniční sítě

POZNÁMKA 1 k heslu Obecně se jedná o spojení v rámci silniční sítě, s křižovatkami nebo bez nich, jejichž funkčnost může být považována za shodnou. Přidružené jízdní pruhy jsou považovány za jednu pozemní komunikaci.

POZNÁMKA 2 k heslu Za různých okolností nemusí být možné definovat přesně, kde pozemní komunikace končí. Z tohoto důvodu je odkaz realizován umělými, ale přesněji vymezitelnými prvky silniční sítě (například prvek pozemní komunikace nebo úsek pozemní komunikace).

definition

part of the road network which is generally considered as a whole and which can be addressed by a single identification like a road name or road number throughout

NOTE 1 to entry In general, it is a connection within the road network, with or without crossings, which functionally can be considered as a unity. Associated carriageways shall be considered as one road.

standard (extrakt)
termín
hlavní silnice
term
major roads
definice

pozemní komunikace, které jsou řídicím personálem dopravního řídícího centra považovány za důležité

POZNÁMKA 1 k heslu Hlavní silnice jsou v rámci interaktivního systém centrálně určovaného vedení cesty (CDRG) předmětem navádění na trasu.

PŘÍKLAD Národní dálnice a jiné vysoce kapacitní pozemní komunikace s velkou intenzitou dopravy.

definition

major roads are subject to route guidance by the Interactive CDRG system

NOTE These are roads on which management personnel at the traffic control centre consider important such as national highways and other arterial roads with large amounts of traffic.

standard (extrakt)
termín
interaktivní obousměrná komunikace
term
interactive two-way communication
definice

infrastrukturou poskytované informace vozidlové jednotce, které definují doporučenou trasu, popisují jízdní podmínky a poskytují odhad jízdního času do cílové destinace

definition

following the reception of destination and related information from the in-vehicle unit, the infrastructure provides the in-vehicle unit with information that defines the recommended route, describes route conditions, and provides an estimated travel time to the destination

standard (extrakt)
termín
místní pozemní komunikace
term
local street
definice
definition

local streets are all roads other than major roads

standard (extrakt)
termín
označení vedlejší pozemní komunikace
term
side road signature
standard (extrakt)
termín
orientace vedlejší pozemní komunikace
term
side road bearing
standard (extrakt)
termín
prvek pozemní komunikace
term
road element
definice

lineární část pozemní komunikace, která je na obou koncích propojena se silniční sítí a určena pro dopravní provoz

POZNÁMKA 1 k heslu Slouží jako nejmenší jednotka silniční sítě v GDF úrovni 1, která je nezávislá.

definition

linear section of the road network which is designed for vehicular movement having a junction at each end

NOTE 1 to entry: It serves as the smallest unit of the road network at GDF level 1 that is independent.

standard (extrakt)
termín
příznak úseku pozemní komunikace
term
road section signature
definice

hodnota čtyřparametrového atributu: funkční skupina pozemní komunikace, kategorie pozemní komunikace, deskriptor pozemní komunikace, směr jízdy

definition

road signature value of the attribute quadruple (functional road class, form-of-way, road descriptor, driving direction)

standard (extrakt)
termín
segment pozemní komunikace
term
road segment
definice

část pozemní komunikace, která má začátek a konec na této pozemní komunikaci

POZNÁMKA 1 k heslu Významný rozdíl mezi úsekem pozemní komunikace a segmentem pozemní komunikace spočívá v tom, že segment nemusí nutně končit v kříženích.

definition

part of a road, having its start and end along that road

NOTE 1 to entry: Important difference between a road section and road segment is that the segment does not necessarily end at intersections.

standard (extrakt)
termín
směr vedlejší pozemní komunikace
term
side road direction
definice
definition
standard (extrakt)
termín
strana prvku pozemní komunikace
term
road element side (RES)
definice

základní komponenta úseku pozemní komunikace, která reprezentuje levou nebo pravou stranu určité trasy a odpovídá jedné nebo více jedinečným kombinacím navigačního geoprvku

definition

basic component of the road section entity that represents left or right side of a link and corresponds to one or more unique combinations of a navigable feature and a house number range

standard (extrakt)
termín
úsek pozemní komunikace
term
road section
definice

segment pozemní komunikace, který je ohraničen dvěma kříženími a má v celém úseku stejné atributy

POZNÁMKA 1 k heslu Obecně jsou každá dvě křížení odlišná, pouze v některých specifických případech jsou křížení stejná, například pozemní komunikace ve tvaru „kapky“ nebo spojovací rampy uvnitř složených křížení.

definition

road segment that is bounded by two intersections and has the same attributes throughout

NOTE Generally the two intersections are different, only in some specific cases are the intersections the same, e.g. a tear-drop street or slip roads inside of complex intersections.

standard (extrakt)
termín
úsek vedlejší pozemní komunikace
term
side road section
definice

úsek pozemní komunikace, který není součástí označené polohy, ale je s ní spojen prostřednictvím přinejmenším třípaprskové křižovatky

definition

road section which is not part of the location to be referenced, but connected to it via an at least trivalent junction

standard (extrakt)
termín
identifikátor souběžnosti jízdních pruhů
term
parallel carriageway indicator (PCI)
definice

nezáporné číslo, které označuje, zda úsek pozemní komunikace obsahuje více než jeden jízdní pruh paralelně v požadovaném směru a jejich počet

definition

non-negative integer which indicates if a road segment contains more than one carriageway in parallel in the direction of interest, and how many

standard (extrakt)
termín
deskriptor pozemní komunikace
term
road descriptor (RD)
definice

úplné číslo pozemní komunikace nebo příznačný řetězec oficiálního názvu pozemní komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu Deskriptor pozemní komunikace má v ideálním případě délku tří až pěti znaků.

definition

full road number, or a significant substring of the official road name

NOTE The road descriptor is ideally three to five characters in length.

standard (extrakt)
termín
deskriptor
term
descriptor
definice

charakteristika geografického objektu obvykle uložená v atributu

PŘÍKLAD Názvy nebo čísla pozemní komunikace.

definition

characteristic of a geographic object, usually stored in an attribute

EXAMPLE Road names or road numbers.

standard (extrakt)
termín
dopravní prvek
term
transportation element
definice

<geoprvek> jakýkoliv geoprvek z GDF tématu geoprvků označeného Pozemní komunikace a trajekty

definition

any feature from the Roads and Ferries feature theme of the GDF

termín
vysílač na pozemní komunikaci
term
roadside beacon (RS)
definice

komunikační zařízení krátkého dosahu pro komunikaci mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou s vloženou lokalizační funkcí, kdy v případě, že vozidlo přijímá signál, musí se nacházet v příslušné lokalizované oblasti

definition

short-range vehicle-to-roadside communication device with the inherent location feature that if the vehicle is receiving the signal, then the vehicle has to be positioned in a specific, localized area

standard (extrakt)
termín
podsíť
term
subnetwork
definice

množství segmentů pozemní komunikace ležící ve vzájemném geografickém nebo topologickém spojení

definition

plurality of road segments lying in geographical or topological conjunction to each other

standard (extrakt)
termín
poloha silniční sítě
term
road network location
definice

poloha, která má jednorozměrnou a spojitou strukturu a je součástí silniční sítě

POZNÁMKA 1 k heslu Spojité rozložení silniční sítě, které může zahrnovat různé pozemní komunikace a může být ohraničeno na každé straně křížením.

definition

location which has a one-dimensional and continuous structure, being part of a road network

NOTE 1 to entry: It is a continuous stretch of that road network as realized in the database, which can cover different roads, and can be bounded on either side by an intersection. Alternatively it can be bounded on either side by a position on a road.

standard (extrakt)
termín
připojení informací o síti
term
connecting network information
definice

informace o uspořádání hlavních spojnic a silnic nacházejících se před aktuální pozicí vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Připojení informací o síti realizuje interaktivní CDRG i pro vozidla, která nejsou vybavená palubní mapovou databází

definition

by indicating how the links and major roads ahead of the vehicle’s present position are configured, connecting network information realizes Interactive CDRG even for vehicles not equipped with onboard map databases

standard (extrakt)