Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 6.2 Geografický datový soubor (GDF)

termín
geografický datový soubor
term
geographic data file (GDF)
definice

datový model, datová specifikace a standard výměny dat pro geografická data silničních dopravních aplikací

definition

data model, data specification and exchange standard for geographic data for road transport applications

termín
lokální dynamická mapa
term
local dynamic map (LDM)
definice

konceptuální uložiště dat, které je zabudované ve stanici ITS a které obsahuje topografické, poziční a stavové informace

definition

a conceptual data store which is embedded in an ITS station and which contains topographical, positional and status information

standard (extrakt)
termín
topologie
term
topology
definice

vlastnosti prostorových uspořádání spojitě zobrazených invariant

POZNÁMKA 1 k heslu V digitální mapové databázi znamená topologie logické relační vztahy mezi mapovými geoprvky. Topologie může být využita k charakterizování prostorových relačních vztahů, jako jsou spojitost a přilehlost.

definition

properties of spatial configuration invariant under continuous transformation

NOTE In a digital map database this means the logical relationships among map features. It can be used to characterize spatial relationships such as connectivity and adjacency.

termín
graf
term
graph
definice

množina bodů a množina orientovaných hran, kde každá orientovaná hrana spojuje jeden bod s jiným, kde body jsou nazývány uzly grafu a orientované hrany (spojnice) mezi body jsou nazývány hranami grafu

definition

set of points and a set of arrows, with each arrow joining one point to another, whereby the points are called Nodes of the graph, and the arrows are called the Edges of the graph

standard (extrakt)
termín
rovinný graf
term
planar graph
definice

graf, který může být vložen do roviny, tzn., že může být vykreslen do roviny takovým způsobem, že se hrany protínají pouze ve společných uzlech

definition

graph which can be embedded in a plane, meaning that it can be drawn on the plane so that Edges intersect only at a Node mutually incident with them

standard (extrakt)
termín
nerovinný graf
term
non planar graph
definice

graf, který není dvourozměrný

definition

graph which is not planar

standard (extrakt)
termín
čtyřramenný strom
term
quad tree
definice

hierarchická datová struktura, která na nižší úrovni dále rozděluje danou oblast do čtyř kvadrantů stejné velikosti, kde každá úroveň má znalost o svých čtyřech podúrovních a o své úrovni předka

definition

hierarchical data structure which on a next lower level subdivides a given area into four quadrants of the same size where any level has knowledge of its four sublevels and its parent level

standard (extrakt)
termín
smyčka
term
loop
definice

hrana, která je ohraničená na obou koncích jedním a týmž uzlem

definition

edge which is bounded at both ends by one and the same node

standard (extrakt)
termín
hrana
term
edge
definice

přímý sled nekřížících se liniových segmentů s uzly na každém konci

definition

directed sequence of non-intersecting Line Segments with Nodes at each end

standard (extrakt)
termín
uzel
term
node
definice

bezrozměrný prvek, který je topologickým průsečíkem dvou nebo více hran nebo koncovým bodem hrany

POZNÁMKA 1 k heslu Uzel je vytvořen pro topologicky významné body, jako jsou jednoduchá křížení pozemních komunikací nebo jiné lineární geoprvky zahrnující hranice, ale také pro pozice, jako jsou stožáry elektrického vedení, sloupky kilometrovníků nebo senzory detekující dopravní proudy, které se stávají významnými body specifikovanými v mapě.

definition

zero-dimensional element that is a topological junction of two or more edges, or an end point of an edge

NOTE A node is created for topologically significant points, such as simple intersections of roads or other linear features including boundaries but also for locations such as electric beacons, kilometre-posts or sensors detecting traffic flows, being significant points specified in a map.

standard (extrakt)
termín
přepočítaná spojnice
term
super link
definice

lineární propojení silničních tras představující na nejnižší úrovni zjednodušenou reprezentaci silniční sítě vyšší úrovně

definition

aggregation of linearly connected regular links present in the lowest level as a simplified representation of the road network in higher levels

standard (extrakt)
termín
spojnice
term
link
definice

směrově a topologicky orientované spojení mezi dvěma uzly, složené z uspořádané posloupnosti jednoho nebo více úseků a reprezentované uspořádanou posloupností žádného nebo více topologických bodů pozemní komunikace

definition

directed topological connection between two nodes, composed of an ordered sequence of one or more segments and represented by an ordered sequence of zero or more shape points

standard (extrakt)
termín
multispojnice
term
multilink
definice

uspořádané propojení jednotlivých spojnic nacházejících se na stejné úrovni, spojené do posloupnosti sdílející stejnou funkční klasifikaci, typ cesty, směr jízdy a popřípadě další parametry

POZNÁMKA 1 k heslu Každá spojnice může být obsažena pouze v jedné multispojnici.

definition

ordered aggregation of links which are at the same level, are connected in sequence, and share the same functional classification, form of way, direction of travel, and perhaps additional characteristics

EXAMPLE Each link is contained in exactly one multilink.

standard (extrakt)
termín
hlavní spojnice
term
major link
definice

přímé spojení v silniční síti

definition

directed link in a road network

standard (extrakt)
termín
uzel zahájení
term
“from” node
definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, od kterého je trasa topologicky orientována

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase jede ve směru topologické orientace, je uzel zahájení startovním uzlem; pokud se po trase jede v opačné topologické orientaci, pak je uzel zahájení konečným uzlem.

definition

node at the end of a link away from which the link is topologically oriented

NOTE See also “to” node, origin node, destination node, source node, and target node. When a link is travelled in the direction of topological orientation, the “from” node is the origin node. When it is travelled in the direction opposite topological orientation, the “from” node is the destination node.

standard (extrakt)
termín
uzel ukončení
term
“to” node
definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, ke kterému je trasa topologicky orientována

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase jede ve směru topologické orientace, je uzel ukončení konečným uzlem; pokud se po trase jede v opačné topologické orientaci, pak je uzel ukončení startovním uzlem.

definition

node at the end of a link towards which the link is topologically oriented

NOTE See also “from” node, origin node, destination node, source node, and target node. When a link is travelled in the direction of topological orientation, the “to” node is the destination node. When it is travelled in the direction opposite topological orientation, the “to” node is the origin node.

standard (extrakt)
termín
startovní uzel
term
origin node
definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, ze kterého jízda začíná

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase jede ve směru topologické orientace, je startovní uzel uzlem zahájení; pokud se po trase jede v opačné topologické orientaci, pak je startovní uzel uzlem ukončení.

definition

node at the end of a link from which travel takes place

NOTE See also destination node, “from” node, “to” node, source node, and target node. When a link is travelled in the direction of topological orientation, the origin node is the “from” node. When it is travelled in the direction opposite topological orientation, the origin node is the “to” node.

standard (extrakt)
termín
cílový uzel
term
target node
definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, ze kterého začíná hledání pro výpočet trasy

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase hledá ve směru od startu cesty, je cílový uzel trasy jeho konečným uzlem; pokud se použije reverzní hledání z cíle cesty, pak je cílový uzel startovním uzlem.

definition

node at the end of a link towards which exploration takes place for route calculation

NOTE See also source node, origin node, destination node, “from” node, and “to” node. When forward exploration is taking place from the origin of the route, the target node of a link is its destination node. When reverse exploration is taking place from the destination of the route, the target node of a link is its origin node.

standard (extrakt)
termín
výchozí uzel
term
source node
definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, ze kterého začíná hledání pro výpočet trasy

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase hledá ve směru od startu cesty, je výchozí uzel trasy jeho startovním uzlem; pokud se použije reverzní hledání z cíle cesty, pak je výchozí uzel konečným uzlem.

definition

node at the end of a link from which exploration takes place for route calculation

NOTE See also target node, origin node, destination node, “from” node, and “to” node. When forward exploration is taking place from the origin of the route, the source node of a link is its origin node. When reverse exploration is taking place from the destination of the route, the source node of a link is its destination node.

standard (extrakt)
termín
konečný uzel
term
destination node
definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, ke kterému se na cestě míří

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase jede ve směru topologické orientace, je konečný uzel uzlem ukončení; pokud se po trase jede v opačné topologické orientaci, pak je konečný uzel uzlem zahájení.

definition

node at the end of the link toward which travel takes place

NOTE See also origin node, “from” node, “to” node, source node, and target node. When a link is travelled in the direction of topological orientation, the destination node is the “to” node. When it is travelled in the direction opposite topological orientation, the destination node is the “from” node.

standard (extrakt)
termín
stupeň
term
degree
definice

počet hran vycházejících z jednoho konkrétního uzlu

definition

number of edges which are incident with a particular Node

standard (extrakt)
termín
stupeň mocnosti
term
valency degree
definice

počet hran vycházejících z příslušného uzlu

definition

number of edges which are incident with a particular Node

standard (extrakt)
termín
identifikátor uzlu
term
node identifier
definice

identifikátor přidělený uzlu

POZNÁMKA 1 k heslu Identifikátor uzlu může být libovolný nebo může být přidělen na základě konvence, aby bylo zajištěno, že nemůže nastat vícenásobný výskyt stejného identifikátoru v rámci jedné sítě nebo v rámci uzavřeného systému obdobných sítí nebo databází.

definition

identifier assigned to a node

NOTE 1 to entry: A node identifier can be arbitrary, or can be assigned by convention, to ensure that multiple occurrences of the same identifier will not occur within one network or within the universe of similar networks or databases.

standard (extrakt)
termín
poloha
term
location
definice

jednoduchý nebo složený geografický objekt, na který je odkazováno označení polohy, nebo bod v síti jako lineární úsek s nulovou délkou, nebo množina prvků silniční sítě reprezentující oblast, která je vyjádřitelná pomocí polygonu nebo pomocí seznamu lineárních poloh

POZNÁMKA 1 k heslu Bez jakýchkoli jednoznačných upřesnění je v rámci topologie databázové sítě pod názvem lineární poloha míněn lineární úsek bez jakýchkoli smyček nebo nespojitostí uprostřed.

POZNÁMKA 2 k heslu Poloha je přiřazena k databázi objektů pomocí definic poloh, které specifikují, co je míněno jednotlivou polohou.

definition

simple or compound geographic object to be referenced by a location reference

NOTE 1 to entry: A location is matched to database objects by location definitions, which specify what is meant by a particular location. Without any explicit remark, it is meant to be a linear stretch in terms of topology in the database network without any loops or discontinuities in between (linear location). It might also be only a point in the network as a specialization of a linear stretch with length zero. In addition to that, a location can also be a set of road elements representing an area. This area is expressible by a polygon or a list of linear locations.

standard (extrakt)
termín
exkláva
term
exclave
definice

malá část vlastního území, která je zcela oddělena od vlastního území a je ohraničena jinou oblastí, viděno z pohledu větší části území

definition

small part of an area enclosed by another area, seen from the enclosing area

standard (extrakt)
termín
enkláva
term
enclave
definice

území oddělené od celku a obklopené jiným územím; viděno z pohledu území, kterým je oddělené území obklopeno

definition

small part of an area enclosed by another area, seen from the area to which that part belongs

standard (extrakt)
termín
dynamicky označená pozice
term
dynamic location reference (DLR)
definice

pozice vygenerovaná za pohybu v závislosti na geografických vlastnostech digitálních mapových databází

POZNÁMKA 1 k heslu Také známá jako DLR1, neboť se jedná o první LRM metodu s dynamickým profilem.

definition

location reference generated on-the-fly based on geographic properties in a digital map database

NOTE Also known as DLR1 because this is the first LRM under dynamic profile.

standard (extrakt)
termín
jádro označení polohy
term
location reference core
definice

bod nebo množina bodů, které jsou k dispozici v každém označení polohy

definition

point or set of points that is available in any location reference

standard (extrakt)
termín
lineární poloha
term
linear location
definice

poloha, která má jednorozměrný charakter

PŘÍKLAD Úsek pozemní komunikace.

definition

location that has a one-dimensional character

EXAMPLE A road segment.

standard (extrakt)
termín
lokalizační referenční metoda
term
location referencing method (LRM)
definice
definition

methodology of assigning location references to locations

standard (extrakt)
termín
systém označování pozic
term
location referencing system (LRS)
definice

referenční systém, kterým jsou označení pozic generována a vyměňována, a to v souladu s metodou označování pozic, včetně norem, definic, software, hardware a databází

definition

complete system by which location references are generated, according to a location referencing method, and communicated, including standards, definitions, software, hardware, and databases

standard (extrakt)
termín
místo
term
place
definice

pojmenovaná oblast, kterou lze použít jako součást adresování polohy

definition

named area which can be used as part of address location

termín
označení polohy; odkaz na polohu
term
location reference (LR)
definice

návěstí, jež je přiděleno ke konkrétní pozici

POZNÁMKA 1 k heslu S jedinou lokalizační referenční metodou (LRM) je jednoznačně a přesně definována jedna poloha v polohovém referenčním systému. Odkazem je datový řetězec, který je zasílán mezi různými implementacemi polohového referenčního systému, aby polohu identifikoval.

definition

reference label which is assigned to a location

NOTE 1 to entry: With a single LRM, one reference shall define unambiguously and exactly one location in the location referencing system. The reference is the string of data which is passed between different implementations of a location referencing system to identify the location.

standard (extrakt)
termín
poloha bodu
term
point location
definice

poloha, jež má bezrozměrný charakter

PŘÍKLAD Jednoduché křížení.

definition

location that has a zero-dimensional character

EXAMPLE A simple crossing.

standard (extrakt)
termín
poloha oblasti
term
area location
definice

dvourozměrná poloha reprezentující geografickou oblast na povrchu země

definition

two-dimensional location, representing a geographical region on the surface of the earth

standard (extrakt)
termín
ofset
term
offset
definice

dvojice hodnot odečtených od všech souřadnic za účelem snížení těchto souřadnicových hodnot

definition

pair of values subtracted from all coordinate values in order to shorten these coordinate values

standard (extrakt)
termín
předem kódovaná označená poloha
term
pre-coded location reference
definice

označená poloha používající jednoznačný identifikátor, který je jednotně používán na straně jak vysílacího, tak i přijímacího systému k výběru poloh z množiny předem kódovaných poloh

definition

location reference using a unique identifier that is agreed upon in both sender and receiver system to select a location from a set of pre-coded locations

standard (extrakt)
termín
souřadnice
term
coordinate
definice

jedno číslo z uspořádané množiny N čísel označující polohu bodu v Nrozměrném prostoru

NOTE N je 1, 2 nebo 3

definition

one of an ordered set of N numbers designating the position of a point in N-dimensional space

NOTE 1 to entry: N would be 1, 2, or 3.

standard (extrakt)
termín
poštovní směrovací číslo
term
postal code
definice

entita datového modelu pro státní správou určený kód používaný ke stanovení okresů při adresování

POZNÁMKA 1 k heslu Entita je spojena s trasou, názvem navigačního geoprvku, místem a bodem zájmu (POI).

definition

data model entity for a government-designated code used to specify regions for addressing

NOTE Postal code is related to link, navigable feature name, place, and POI.

standard (extrakt)
termín
rozšíření označení polohy
term
location reference extension
definice

doplňkový bod nebo množina bodů nepatřící k jádru označení polohy, jež jsou obsaženy v označené poloze za specifických podmínek

definition

additional point or set of points, not belonging to the location reference core, available in a location reference under special conditions

standard (extrakt)
termín
standardní stanovení polohy
term
standard location references
definice

normalizovaná metoda pro stanovení geografických poloh bodů spojujících linií mezi body a geografickými oblastmi

definition

standardized method for referencing geographic locations including points, links between points and geographic areas

standard (extrakt)
termín
rozšiřovací bod
term
extension point (EP)
definice

bod patřící k rozšíření označené polohy

definition
standard (extrakt)
termín
stavová pozice
term
status location
definice

pozice užívaná k umístění polohově vztažených stavových informací

PŘÍKLAD Pozice pro informaci o rychlostním limitu nebo pro informaci o stavu dopravy.

definition

location to be used to position location-based status information

EXAMPLE A location for speed limit information or traffic level information.

standard (extrakt)
termín
typ adresy
term
address type
definice

atribut entity úseku pozemní komunikace, který stanoví typ popisných označení domů

PŘÍKLAD Základní adresa, adresa okresu, obchodní adresa, bez adresy apod.

definition

attribute of road section entity that specifies the type of house number ranges

EXAMPLE Distinction between base address, county address, commercial address, etc., or no address.

standard (extrakt)
termín
úroveň místa
term
place level
definice

klasifikace místa členěná podle administrativních podoblastí

POZNÁMKA 1 k heslu Vyšší/nižší úrovně jsou tvořeny podle vztahu předchůdce/následovník mezi místy.

definition

level associated with places of place classification “administrative subdivision”

NOTE Higher/lower level situations are constituted by the occurrence of a parent/child place relationship between places.

standard (extrakt)
termín
zpětné geokódování
term
reverse geocoding
definice

stanovení adresy uzlu nebo spojení; tj. stanovení vzestupné cesty napříč hranově orientovaným grafem

definition

determination of the address description of a link or node, i.e. determination of an upwards path across the place tree

standard (extrakt)
termín
třída oblasti
term
place class
definice

atribut entity oblasti, členěný na: nejvyšší administrativní nebo geografické obvody, administrativní podobvody a poštovní okrsky

POZNÁMKA 1 k heslu Částečné uspořádání jako „oblast třídy A se nachází pod oblastí třídy B“, nezahrnuje přesný ani úplný obsah.

definition

attribute of place entity, classifying into highest administrative or geographic division, administrative subdivision, postal, or colloquial (e.g. regions or neighbourhoods)

NOTE Place class can be partially ordered as “place class A is below place class B“. This does not imply strict or complete containment.

standard (extrakt)
termín
poloha spojnice
term
link location
definice

poloha identifikovatelná částí databáze silniční sítě mající jeden identifikátor nebo jedinečnou identifikovatelnou kombinaci atributů v celém souvislém úseku

definition

location identifiable by a part of the road network database having one identifier or having a uniquely identifiable combination of attributes throughout the continuous stretch

NOTE 1 to entry: One link location can consist of multiple links.

standard (extrakt)