Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 6.3 Geokódování

termín
geokódování
term
geocoding
definice

softwarový proces přiřazování adresy (ulice) nebo jiné geografické entity do mapové databáze za účelem odvození (získání) geografických souřadnic adresy nebo souvisejícího úseku ulice

definition

software process of matching a street address or other geographic entity against a map database in order to derive the geographic co-ordinates of the address or the associated street segment

termín
geoprvek
term
feature
definice

databázová reprezentace objektu reálného světa

definition

database representation of a real world object

standard (extrakt)
termín
kategorie geoprvku
term
feature category
definice

typ reprezentace geoprvku, který může být vyjádřen bodem, linií, plochou nebo složeným geoprvkem

definition

type of representation of a Feature, including Point, Line, Area and Complex Feature

standard (extrakt)
termín
mezník
term
landmark
definice

geoprvek typu bod, linie nebo oblast, který lze využít pro upřesnění směrů generovaných k popisu cesty

POZNÁMKA 1 k heslu Mezník může být vztažen k uzlu nebo spojnici.

POZNÁMKA 2 k heslu Mezník se nemůže vyskytovat jako geoprvek GDF u témat typu služby, administrativní oblasti nebo veřejné dopravy.

POZNÁMKA 3 k heslu Zařízení, ve kterém je služba umístěna, může být rovněž mezníkem.

definition

point, line, or area feature, possibly associated with a node or link, that can be used to clarify the directions generated to describe a route

NOTE A landmark may not be in the Services, Administrative Areas, or Public Transportation feature themes of a GDF; a facility in which a service is located may be a landmark.

standard (extrakt)
termín
liniový geoprvek
term
line feature
definice

jednorozměrný geoprvek stanovený jako posloupnost jedné nebo více hran

definition

one-dimensional Feature defined as a sequence of one or more Edges

standard (extrakt)
termín
název geoprvku
term
feature name
definice

název přiřazený příslušné třídě geoprvku

definition

name associated with a Feature Class

standard (extrakt)
termín
rovinný geoprvek
term
area feature
definice

dvourozměrný geoprvek určený jedním nebo více povrchy

definition

two-dimensional Feature, defined by one or more Faces

standard (extrakt)
termín
třída geoprvku
term
feature class
definice

začlenění geoprvku podle význačných vlastností

definition

categorization of a Feature

standard (extrakt)
termín
opakující se typ atributu
term
repeating attribute type
definice

typ atributu, který může nabývat různých hodnot, které reprezentují jednu a tutéž vlastnost daného typu geoprvku

definition

Attribute Type that may have multiple values associated to one and the same instance of a particular Feature Class

standard (extrakt)
termín
základní forma
term
primitive
definice

forma, ze které mohou být všechny ostatní odvozeny

definition

fundamental form from which all other forms can be derived

standard (extrakt)
termín
kód atributu
term
attribute code
definice

alfanumerický identifikátor pro typ atributu

definition

alphanumeric identifier for an Attribute type

standard (extrakt)
termín
název atributu
term
attribute name
definice

název přiřazený typu atributu

definition

name associated to an Attribute Type

standard (extrakt)
termín
hodnota atributu
term
attribute value
definice

specifická kvantitativní a kvalitativní hodnota přidělená atributu

definition

specific quality or quantity assigned to an Attribute

standard (extrakt)
termín
atributy služby
term
service attributes
definice

informace popisující služby

definition

descriptive information of services

standard (extrakt)
termín
složený atribut
term
composite atribute
definice

atribut skládající se ze dvou nebo více atomických hodnot a/nebo atributů

definition

complex attribute attribute consisting of two or more atomic values and/or attributes

standard (extrakt)
termín
typ atributu
term
attribute type
definice

charakteristika geoprvku, jež je nezávislá na ostatních geoprvcích

definition

defined characteristic of a Feature, which is independent of the other Features

standard (extrakt)
termín
třídicí znak geoprvku
term
feature class code
definice

alfanumerický identifikátor pro třídu geoprvku

definition

alphanumeric identifier for a Feature Class

standard (extrakt)
termín
logická doména
term
logical domain
definice

členění atributů dle jejich významu a rozsahu hodnot

definition

range of Attribute Values to which a meaning has been assigned

standard (extrakt)
termín
navigační geoprvek
term
navigation feature
definice

entita datového modelu, která představuje dopravní prvek včetně prvku geografického datového souboru (GDF) pozemní komunikace, trajektového spojení GDF, propojení GDF, křižovatky GDF

POZNÁMKA 1 k heslu Navigační geoprvek se váže k místům, křižovatkám, propojením a úsekům pozemní komunikace.

standard (extrakt)
termín
úsek
term
segment
definice

přímé spojení mezi dvěma mezilehlými body, dvěma uzly, nebo uzlem a mezilehlým bodem

definition

straight section of a link connecting two successive shape points, or a shape point and a node, or two nodes where a link does not contain shape points

termín
křížení
term
intersection
definice

křížení a/nebo spojení dvou nebo více pozemních komunikací

POZNÁMKA 1 k heslu V GDF je křížení reprezentací propojení úrovně 2, jež ohraničuje pozemní komunikace nebo trajekty. Jedná se o složený geoprvek tvořený z jednoho nebo více křižovatek úrovně 1, prvků pozemní komunikace a uzavřených dopravních oblastí. Definice je odlišná od GDF, neboť polohový referenční systém se vztahuje k objektům reálného světa spíše než databázová definice, jak je uvedena v GDF.

definition

crossing and/or connection of two or more roads

NOTE In GDF, an intersection is a Level 2 representation of a junction which bounds a road or a ferry. It is a complex feature, composed of one or more Level 1 junctions, road elements and enclosed traffic areas. The definition is different from GDF because the location referencing system refers to real-world objects rather than a database definition as defined in GDF.

standard (extrakt)
termín
komplexní křížení
term
complex intersection
definice

křížení, které se skládá nejméně ze dvou nebo více křižovatek a jednoho nebo více prvků pozemní komunikace

definition

intersection that consists at least of two or more junctions and one or more road elements

standard (extrakt)
termín
křižovatka
term
crossroad
definice

entita datového modelu, která reprezentuje jednotlivý případ křížení dvou pojmenovaných navigačních geoprvků

POZNÁMKA 1 k heslu Křížení představuje množinu linií, uzlů a vztažených navigačních geoprvků.

definition

data model entity that represents the single instance of the crossing of two named navigable features

NOTE Crossroad relates to the set of links and nodes which comprise the crossing, and to the crossing of the navigable features to a place.

standard (extrakt)
termín
silniční uzel
term
junction
definice

základní prvek silniční sítě, který spojuje dva nebo více prvků pozemní komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu Ve významu geografických datových souborů je to geoprvek úrovně 1, který ohraničuje prvek pozemní komunikace nebo trajektové spojení. Silniční uzly, které reprezentují skutečné silniční křižovatky, jsou nejméně třívalenční (spojující tři pozemní komunikace). Dvouvalenční křižovatkou může být označen pouze případ, kdy se na pozemní komunikaci vyskytuje změna atributu (například změna názvu pozemní komunikace). Dvouvalenční křižovatka je rovněž užívána k označení ukončení slepé pozemní komunikace.

definition

elementary element in the road network, connecting two or more road elements

NOTE In GDF terms, it is a Level 1 feature that bounds a road element or ferry connection. Junctions that represent real crossings are at least trivalent (having three roads connected). A bivalent junction may only be defined in case an attribute change occurs along the road (e.g. road name change). A junction is also coded at the end of a dead-end road, to terminate it.

standard (extrakt)
termín
křižovatka pozemní komunikace
term
road crossing
definice

místo, kde se dvě nebo více pozemních komunikací spojují nebo protínají

POZNÁMKA 1 k heslu Křižovatka může být „jednoduchá“, odpovídající jednomu propojení, nebo „složená“, zahrnující vnitřní prvky pozemní komunikace a propojení.

definition

location where two or more roads connect or intersect

NOTE 1 to entry: A road crossing can be “simple”, corresponding to one junction, or “complex”, including internal road elements and junctions.

standard (extrakt)
termín
manévr
term
manoeuvre
definice

GDF uspořádaná posloupnost: silničního prvku, křižovatky a jednoho nebo více silničních prvků

POZNÁMKA 1 k heslu Specifickým případem manévru je obrat.

definition

ordered sequence of a Road Element, a Junction and one or more Road Elements, and optionally associated with a Traffic Sign

standard (extrakt)
termín
trasa
term
path
definice

střídavá posloupnost uzlů a hran, kdy každému oblouku bezprostředně předcházejí a následují dva spojující vrcholy; žádný z vrcholů se neopakuje vícekrát, eventuálně pouze první a poslední vrchol

definition

finite, alternating sequence of nodes and edges, such that every arc is immediately preceded and succeeded by the two vertices with which it is incident and in which no vertex is repeated, except (possibly) the first and the last one

standard (extrakt)
termín
segment
term
segment
definice

rovný úsek trasy spojující dva po sobě následující topologické body pozemní komunikace nebo jeden topologický bod pozemní komunikace a jeden uzel, nebo dva uzly v případě, že trasa neobsahuje topologické body pozemní komunikace

definition

straight section of a link connecting two successive shape points, or a shape point and a node, or two nodes where a link does not contain shape points

standard (extrakt)
termín
název navigačního geoprvku
term
navigable feature name
definice

entita datového modelu, která představuje název dopravního prvku včetně GDF prvku pozemní komunikace, GDF trajektového spojení, GDF propojení, GDF křižovatky

POZNÁMKA 1 k heslu Název navigačního geoprvku je vázáný k místům, křižovatkám, propojením a úsekům pozemní komunikace.

definition

data model entity that represents the name for the transportation element, including GDF road element, GDF ferry connection, GDF junction, GDF intersection

NOTE Navigable feature name is related to places, crossroads, junctions, and road sections.

standard (extrakt)
termín
mapový geoprvek
term
cartographic feature
definice

entita datového modelu, která reprezentuje geometrickou informaci pro účely zobrazení

POZNÁMKA 1 k heslu Mapový prvek nemá explicitní topologii, má být bezrozměrného, jednorozměrného a dvourozměrného typu, například zobrazený bod, složená čára a polygon.

definition

data model entity that represents geometrical information for display purposes

NOTE A cartographic feature has non-explicit topology; it has zero-, one- and two-dimensional types, i.e. Display Point, Polyline, and Polygon.

standard (extrakt)
termín
složená čára
term
polyline
definice

jednorozměrný typ mapového geoprvku

definition

one-dimensional type of cartographic feature

standard (extrakt)
termín
povrch
term
face
definice

dvourozměrný prvek ohraničený uzavřenou posloupností hran, které se vzájemně neprotínají

POZNÁMKA 1 k heslu Povrch je nedělitelný dvourozměrný prvek.

definition

two-dimensional element bounded by a closed sequence of Edges and by zero or more sets of non-intersecting closed sequences of Edges within the first sequence of Edges

NOTE The Face is the atomic two-dimensional element.

termín
ohraničená plocha
term
outlined area
definice

explicitní plocha s hranicí definovanou segmenty tvořenými buď složenými čarami, nebo lineárními polohami

definition

explicit area with an outline defined by segments being either polylines or linear locations

standard (extrakt)
termín
jednoduchá geometrická plocha
term
simple geometric area
definice

explicitní plocha s obvodem vyjádřeným jednoduchým geometrickým obrazcem

definition

explicit area with an outline defined by a simple geometric figure

standard (extrakt)
termín
explicitní plocha
term
explicit area
definice

dvourozměrná plocha na zemském povrchu se specifickým obrysem jednoduchého geometrického tvaru nebo nepravidelného tvaru/polygonu

definition

two-dimensional face on the surface of the earth, with a specified outline either being a simple geometric figure or an irregular outline/polygon

standard (extrakt)
termín
implicitní plocha
term
implicit area
definice

výběr prvků pozemní komunikace, jejichž odkazy příslušejí k dané oblasti (podsíti)

definition

selection of road segments to be referenced belonging to a certain area (subnetwork)

NOTE 1 to entry: One implicit area can be built up of multiple subnetworks that are geographically connected.

standard (extrakt)
termín
obdélník
term
rectangle
definice

jednotka geografického prostoru vymezená dvěma paralelními zeměpisnými šířkami (nejmenší a největší hodnota) a dvěma poledníky zeměpisné délky (nejmenší a největší hodnota), které vymezují pokrytí obdélníku mapovými daty včetně pokrytí jeho obvodu

definition

unit of geographic space defined by two parallels of min./max. latitude and by two meridians of min./max. longitude and that represents the coverage area of the map data enclosed by or located on its outline

standard (extrakt)
termín
polygon
term
polygon
definice

dvourozměrný typ mapového geoprvku

definition

two-dimensional type of cartographic feature

standard (extrakt)
termín
pravidelná parcela
term
regular parcel
definice

parcela ve tvaru obdélníku

POZNÁMKA 1 k heslu Pravidelné parcely na stejné úrovni zevšeobecnění se nesmějí překrývat.

definition

parcel shaped like a rectangle

NOTE Regular parcels on the same generalization level are not intended to overlap.

termín
oblast
term
place
definice

administrativní pojmenovaná oblast

PŘÍKLAD Stát, kraj, nadnárodní oblast nebo zastavěná oblast.

definition

administrative area of the types: Order-i Area, Country, Supra-National Area, Administrative Place A-Z or Named Area Feature of the types: Built-up Area, Named Area, District

termín
oblast
term
area
definice

dvourozměrná geografická oblast na povrchu země

POZNÁMKA 1 k heslu Oblast může být vyjádřena jako implicitní nebo explicitní plocha.

definition

two-dimensional, geographical region on the surface of the earth

NOTE 1 to entry: An area can be represented as an implicit area or an explicit area.

termín
kraj
term
district
definice

oblast považovaná za geografickou jednotku, která je vymezena poskytováním specifických služeb veřejného a soukromého sektoru

definition

area regarded as a geographical unit, which is defined by the delivery of a specific public or private sector service

standard (extrakt)
termín
symbol
term
symbol
definice

entita datového modelu, která reprezentuje piktogram asociovaný s mapovým geoprvkem

definition

data model entity that represents an icon associated with a cartographic feature

standard (extrakt)
termín
bod
term
point
definice

bezrozměrný prvek, který stanoví geometrickou polohu; je určen dvojicí nebo trojicí souřadnic

definition

zero-dimensional element that specifies geometric location specified by one coordinate pair or triplet

standard (extrakt)
termín
bod připojení
term
connection point
definice

polohový bod obsažený v jádru označení polohy, který tvoří výchozí bod nezávislé cesty k dané poloze

POZNÁMKA 1 k heslu Body připojení se používají k připojení rozšířeného označení polohy k hlavní poloze a ke spojení liniových poloh tvořících dílčí síť. Bod připojení je určen pomocí svého ukazatele bodu připojení.

POZNÁMKA 2 k heslu Ukazatel připojovacího bodu je implicitně definován pomocí pořadí bodů v označené pozici.

definition

location point captured in the location reference core, which forms the start point of a path external to the location

NOTE 1 to entry: Connection points are used to connect a location reference extension to a location reference core and to connect linear locations to form a subnetwork. The connection point is identified using its connection point index.

NOTE 2 to entry: The connection point index is implicitly defined by the order of the points in a location reference.

standard (extrakt)
termín
bod křížení
term
intersection point (IP)
definice

bod reprezentující křížení, umístěný v místě, kde se mění příznak úseku pozemní komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu Bod křížení je jeden ze tří definovaných typů hlavního bodu.

definition

core point representing an intersection, located at places where the road section signature at the location changes

NOTE 1 to entry: The intersection point is one of the three defined core point types.

standard (extrakt)
termín
hlavní bod
term
core point (CP)
definice

bod patřící k hlavní označené poloze

definition

CP point belonging to the location reference core

standard (extrakt)
termín
vlícovací bod
term
control point
definice

bod, který má známé souřadnice v reálném světě a je identifikovatelný s odpovídajícím bodem na mapě, letecké fotografii nebo satelitním snímku

definition

point having known coordinates in the real world and identifiable with a corresponding point in a map or an aerial photograph or satellite image

standard (extrakt)
termín
topologický bod
term
shape point
definice

poloha na určité trase, používaná ke zpřesnění jejího geometrického průběhu ohraničená právě dvěma segmenty; mezilehlá dvojice souřadnic reprezentující tvar zakřivení geoprvků

definition

position along a link used to more accurately represent its geometric course, bounded by exactly two segments

standard (extrakt)
termín
následný bod
term
next point
definice

bod, který je přímo (topologicky) spojen s určeným bodem ve směru, který je definován daným směrem pozice

POZNÁMKA 1 k heslu Bod nemusí mít žádný nebo může mít více následných bodů.

definition

point that is directly (topologically) connected to a given point, in a direction that is defined by the defined direction of the location

NOTE 1 to entry: A point can have zero or more next points.

standard (extrakt)
termín
mezilehlý bod
term
intermediate
definice

bod, který určuje tvar hrany a který zároveň není uzel

definition

point, other than a Node, that defines the shape of an Edge

standard (extrakt)
termín
fiktivní bod
term
dummy point
definice

nepožadovaná entita, která reprezentuje polohu na trase, kde trasa protíná hranici parcely a nezbytně nesouvisí s určitým bodem reprezentujícím topologii pozemní komunikace nebo s uzlem

definition

optional entity that represents a position along a link where the link crosses a parcel boundary and does not necessarily coincide with a shape point or node

standard (extrakt)
termín
polohový bod
term
location point (LP)
definice

hlavní bod, který ohraničuje polohu nebo je umístěn na dané poloze

POZNÁMKA 1 k heslu Polohové body se mohou shodovat s body křížení nebo trasovacími body. Začátek a konec polohy je vždy reprezentován polohovým bodem. Další mezilehlé polohové body mohou být vytvořeny, aby reprezentovaly tvar polohy. Polohový bod je jedním ze tří definovaných typů hlavního bodu.

definition

core point that bounds or is located on the location

NOTE 1 to entry: Location points can coincide with intersection points or routing points. The start and the end of the location are always represented by a location point. Additional intermediate location points can be created to represent the shape of the location. The location point is one of the three defined core point types.

standard (extrakt)
termín
trasový bod
term
routing point (RP)
definice

bod užívaný k rekonstrukci polohy pomocí výpočtu trasy

POZNÁMKA 1 k heslu Trasové body (RP) jsou určeny k tomu, aby umožnily přiřazení polohy v mapové databázi koncového uživatele na základě vlícovacího bodu. Pokud je nalezeno přiřazení trasového bodu, může být poloha zrekonstruována s využitím propojení silniční sítě, podle údajů v mapové databázi koncového uživatele.

definition

point used to reconstruct the location by route calculation

NOTE 1 to entry: RPs are intended to allow point-based matching to the map database of the end user. When such an RP match is found, the location then can be further reconstructed using the connectivity of the road network as represented in the map database of the end user. The routing point is one of the three defined core point types.

standard (extrakt)
termín
návěstní bod
term
Advisory Point
definice

entita datového modelu, která poskytuje informace o nadcházející situaci na silnici, která může od řidiče vozidla vyžadovat určitou akci

definition

data model entity that provides information about an approaching condition on a road that may require some action by the driver of a vehicle

standard (extrakt)
termín
zobrazený bod
term
display point
definice
definition

zero-dimensional type of cartographic feature

standard (extrakt)
termín
sémantický vztah
term
semantic relationship
definice

charakteristika geoprvku zahrnující ostatní geoprvky

definition

characteristic of a Feature involving other Features

standard (extrakt)
termín
kód relace
term
relationship code
definice

alfanumerický identifikátor relace

definition

alphanumerical identifier for a Relationship

standard (extrakt)
termín
typ relace
term
relationship type
definice

definovaná charakteristika geoprvku, která je závislá na ostatních geoprvcích

definition

defined characteristic of a Feature which is dependent on other Features

standard (extrakt)
termín
název relace
term
relationship name
definice

název přiřazený k typu relace

definition

name associated with a Relationship Type

standard (extrakt)
termín
propojení
term
junction
definice

<GDF> entita datového modelu, která reprezentuje navigační geoprvek, kterým je buď pojmenované propojení, nebo pojmenované křížení a které přiřazuje pojmenovaný navigační geoprvek k množině linií, uzlů a míst

definition

data model entity that represents a navigable feature which is either a named GDF junction or named GDF intersection, and that relates a named navigable feature to a set of links and nodes and a place

standard (extrakt)
termín
relace následného bodu
term
next point relation
definice

orientovaná dvojice bodů (A, B), pro kterou existuje přímé spojení z A do B na cestě označené polohou

POZNÁMKA 1 k heslu V silniční síti přímé spojení mezi body A a B existuje, pokud bod B může být z bodu A dosažen prostřednictvím části silniční sítě bez využití mezilehlých bodů označené polohy. To nezahrnuje body spojené v GDF grafu prostřednictvím uzlu reprezentujícího mimoúrovňové křížení. Takové body nejsou považovány za přímo spojené.

definition

ordered pair of points (A, B) for which a direct connection exists from A to B along the path of the referenced location

NOTE 1 to entry: In the road network, a direct connection between points A and B exists when point B can be reached from point A via part of the road network, without visiting intermediate points in the location reference.

This excludes points connected in a GDF graph via a node representing an intersection-not-at-grade. Such points are not considered to be directly connected.

standard (extrakt)
termín
relační vztah
term
relationship
definice

sémantický nebo topologický vzájemný vztah nebo závislost mezi pozicemi v lokalizačním referenčním systému (LRS)

POZNÁMKA 1 k heslu Relační vztahy mohou existovat mezi pozicemi v lokalizačním referenčním systému. Tyto relační vztahy jsou zpravidla strukturovány, aby umožnily sofistikovanější využití označených poloh, jako jsou topologická nebo hierarchická struktura. Například poloha kraje může být definována jako souhrn několika městských lokalit, nebo dlouhý úsek pozemní komunikace může být souhrnem několika menších úseků pozemní komunikace. Odkazování na kraj může být snadnější než odkazování na všechna města, která tvoří kraj. Toto umožňuje rozšiřitelnost a snadné využití lokalizačních referenčních metod v lokalizačním referenčním systému.

definition

semantic or topological interrelation or dependency between locations in the LRS

NOTE Relationships can exist between locations in the LRS. These relationships will generally be structured to allow more sophisticated use of the location reference, such as a topological or hierarchical structure. For example, a county location may be defined as an aggregate of several city locations or a long stretch of road may be an aggregate of several smaller road segments. Referencing the county may be easier than referencing all the cities which make up the county. This allows scalability and ease of use in the LRSs using the LRM.

standard (extrakt)
termín
relační vztah místa
term
place relationship
definice

bivalentní vztah mezi entitami místa, tvořící strom míst spojující místo předchůdce a následovníka („místo A je v místě B“)

POZNÁMKA 1 k heslu Nezahrnuje přesný ani úplný obsah.

PŘÍKLAD Relační vztah označený jako: pro adresování důležitý, oficiální, poštovní nebo užitečný pro zpětné geokódování.

definition

bivalent relationship between place entities, constituting the place tree linking parent and child places ("place A is in place B")

NOTE Place relationship does not imply strict or complete containment. It is attributed as: address significant, official, postal or useful for reverse geocoding.

standard (extrakt)
termín
směrník
term
bearing (BR)
definice

úhel mezi směrem k objektu a referenčním směrem

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud není stanoveno jinak, je referenční směr obecně chápán jako zeměpisný sever.

definition

angle between a reference direction and the direction to an object measured clockwise

NOTE 1 to entry: Unless otherwise specified, the reference direction is generally understood to be geographic north.

standard (extrakt)
termín
úhel připojení
term
connection angle (CA)
definice

rozdíl mezi směrníkem vedlejší pozemní komunikace a směrníkem v bodě

definition

difference between side road bearing and bearing at a point

standard (extrakt)
termín
správnost
term
correctness
definice

identifikátor, zda datová položka je správně zaznamenána v souladu s příslušným datovým slovníkem

definition

indication of whether a data item is correctly recorded according to a specified data catalogue

standard (extrakt)
termín
preciznost
term
precision
definice

jednoznačnost měření hodnot dat nebo záznamů přidělených k měřeným hodnotám dat

POZNÁMKA 1 k heslu Popřípadě těsnost shody mezi nezávislými výsledky zkoušek získanými za předem specifikovaných podmínek s použitím stejných technik.

definition

exactness of the measurement of a data value or of the storage allocated to a measured data value

NOTE 1 to entry: Alternatively, the closeness of measurements of the same phenomenon repeated under exactly the same conditions and using the same techniques.

standard (extrakt)
termín
přesnost
term
accuracy
definice

těsnost shody mezi výsledky z pozorování, výpočty nebo odhady skutečných hodnot, nebo hodnot přijatých za správné

definition

measure of closeness of results of observations, computations, or estimates to the true values or the values accepted as being true

termín
rozlišení
term
resolution
definice

nejmenší jednotka, která může být detekována a která stanovuje mezní hodnoty preciznosti a přesnosti

definition

smallest unit which can be represented fixing a limit to precision and accuracy

termín
spojitost
term
connectivity
definice

stav vyjadřující existenci topologického spojení

POZNÁMKA 1 k heslu V grafu jsou dvě nebo více hran označovány za spojené, jestliže sdílejí jeden nebo více uzlů.

definition

status of being topologically connected

NOTE 1 to entry: In a graph, two or more edges are said to be connected if they share one or more nodes.

standard (extrakt)
termín
chybovost
term
error rate
definice

procento nepravdivých údajů

definition

percentage of falsehoods

standard (extrakt)
termín
vlastnost (geoprvku)
term
property
definice

kombinace atributů a relačních hodnot, které příslušejí geoprvku a které společně definují určité vlastnosti geoprvku

definition

combination of Attribute and Relationship values which pertain to a Feature and which together define a certain characteristic of the Feature

standard (extrakt)
termín
celistvost
term
completeness
definice

rozsah, ve kterém jsou přítomny všechny specifikované geoprvky

definition

extent to which all specified Features are present

standard (extrakt)
termín
aktuálnost
term
up-to-dateness
definice

časová blízkost geografických dat k současné realitě

definition

closeness in time of the (geographic) data to the present reality

standard (extrakt)
termín
číslo s pohyblivou desetinnou čárkou
term
floating-point number
definice

číslo, jež může být vyjádřeno ve tvaru M x 10E, kde M a E jsou dvě celá čísla nazvaná mantisa a exponent

definition

number capable of being specified by the formula M × 10E where M and E are two integers called the mantissa and the exponent, respectively

standard (extrakt)