Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 8.2 Charakteristiky přenosu

termín
bitová chybovost
term
bit error rate (BER)
definice

průměrný počet chybných bitů vztažených na celkový počet bitů

definition

averaged number of erroneous bits relative to the total number of transmitted bits

standard (extrakt)
termín
přenosová rychlost
term
bit rate
definice

počet přenesených bitů za sekundu nezávisle na kódování dat

definition

number of bits per second, independent of the data coding

standard (extrakt)
termín
nosné kmitočty
term
carrier frequencies
definice

počet a frekvence downlink nosných kmitočtů, které odpovídají kmitočtům spojité vlny vysílané jednotkou na pozemní komunikaci a přijímané palubním jednotkou pro uplink komunikaci; každý nosný kmitočet je středním kmitočtem kanálu downlink

definition

number and values of the downlink carrier frequencies, which are equal to the frequencies of the continuous wave CW, transmitted by the RSU and used by transponder OBUs for uplink communication; each carrier frequency is the centre frequency of a downlink channel

standard (extrakt)
termín
spojení uplink
term
uplink communication
definice

spojení z OBU do RSU

definition

communication from the OBU to the RSU

standard (extrakt)
termín
parametry uplink
term
uplink parameters
definice

parametry aplikované na vysílání z palubní jednotky OBU do jednotky na pozemní komunikaci RSU

definition

parameters apply to transmission of data from OBU to RSU

standard (extrakt)
termín
parametry downlink
term
downlink parameters
definice

parametry downlink aplikované pro přenos dat z jednotky na pozemní komunikaci do palubní jednotky

definition

downlink parameters apply to transmission of data from RSU to OBU

standard (extrakt)
termín
rozsah nosné vlnové délky
term
range of transmission wavelength
definice

spodní a horní optická vlnová délka, která popisuje optickou šířku IR zářiče; spodní i horní optická vlnová délka IR zářiče jsou definovány snížením nejvyšší intenzity o 3dB, přičemž se bere v úvahu vliv teploty a odchylky komponenty

definition

the lower and upper optical wavelength describe the optical bandwidth of an IR radiátor; both the lower and upper optical wavelength of an IR radiator are defined by the reduction of the peak intensity by 3dB, taking into account the effects of temperature and component deviations

standard (extrakt)
termín
polarizace
term
polarisation
definice

polarizace elektromagnetického pole

PŘÍKLAD Horizontální, vertikální, pravotočivá, levotočivá.

definition

polarisation of the electrical field strength (horizontal, vertical, left or right hand circular)

standard (extrakt)
termín
modulace
term
modulation
definice

klíčování nosné vlny kódovanými daty

definition

keying of the carrier wave by coded data

standard (extrakt)
termín
směr osy antény
term
antenna bore sight direction
definice

směr maximálního zisku antény

definition

direction of maximum antenna gain

standard (extrakt)
termín
fragmentace
term
fragmentation
definice

funkce vykonávaná tranférovým jádrem pro mapování jedné ASDU na více LSDU

POZNÁMKA 1 k heslu V ISO/IES 7498-1 je fragmentace nazývána segmentací.

POZNÁMKA 2 k heslu Inverzní funkce se nazývá defragmentace nebo v ISO/IEC 7498-1 rozebrání (demontáž).

definition

function performed by the transfer kernel to map one ASDU on multiple LSDUs

NOTE1 In ISO/IEC 7498-1, fragmentation is called segmentation.

NOTE2 The inverse function is called defragmentation or, in ISO/IEC 7498-1, disassembling.

standard (extrakt)
termín
slučování
term
concatenation
definice

funkce mapování několika datových jednotek protokolu aplikační vrstvy nebo fragmentů dat vrstvy protokolu aplikační vrstvy do jediné datové jednotky služby datové spojovací vrstvy prováděná přenosovým jádrem

definition
standard (extrakt)
termín
inicializace spojení
term
communication initialization
definice

procedura navazování spojení mezi RSU a nově nainstalovanou OBU

definition

procedure used to establish communication between an RSU and a newly arrived OBU

standard (extrakt)
termín
multiplex
term
multiplexing
definice

funkce v rámci přenosového jádra umožňující simultánní podporu více než jedné aplikace v jedné OBU

definition

function within the Transfer Kernel allowing simultaneous support for more that one Application in a single OBU

standard (extrakt)
termín
identifikátor spojení
term
link identifier
definice

jedinečná adresa pro spojení s mobilním zařízením

definition

unique address used for addressing the mobile equipment

standard (extrakt)
termín
ukončení
term
termination
definice

procedura, která ukončuje komunikaci mezi RSU a OBU

definition

the procedure used to terminate communication between a RSU and an OBU

standard (extrakt)
termín
maska spektra vysílače
term
transmitter spectrum mask
definice

maximální výkon (hustota) vysílaná RSU vysílačem jako funkce kmitočtu

definition

maximum power (density) emitted by the RSU transmitter as function of the frequency

standard (extrakt)
termín
tabulka služeb vozidla
term
vehicle service table (VST)
definice

datová struktura vysílaná OBU, která indikuje dostupné služb

definition

data structure transmitted by the OBU to indicate available services

standard (extrakt)