Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 9.2 Charakteristiky

termín
provozní parametry
term
operational parameter
definice

specifický rámec pro popis různých provozních vlastnosti/specifika jednotlivých součástí systému

definition

term used to describe different operational component properties/specifications

standard (extrakt)
termín
soukromí
term
privacy
definice

právo jednotlivců rozhodovat o tom, jestli může nějaký konkrétní subjekt shromažďovat jejich soukromé údaje, a o tom, komu mohou být tyto informace (údaje) postoupeny dále

definition

right of individuals to control or influence what information related to them may be collected and stored and by whom and to whom that information may be disclosed

termín
udržovatelnost
term
maintainability
definice

schopnost být udržován ve stavu dobré funkce nebo vysoké účinnosti

definition

ability to keep in a condition of good repair or efficiency

termín
environmentální parametry
term
environmental parameters
definice

specifický rámec pro popis vlivu různých součástí systému na životní prostředí

definition

describe different environmental component properties/specifications

standard (extrakt)
termín
zaměnitelnost
term
interchangeability
definice

stav, který je splněn, pokud existují dvě nebo více položek, jejichž funkční a fyzické charakteristiky jsou rovnocenné z hlediska výkonu a trvanlivosti, a tedy jsou schopné vzájemné záměny bez nutnosti dodatečných úprav zaměňovaných nebo souvisejících položek a bez nutnosti výběru na základě rozměrových a funkčních charakteristik

definition

condition which exists when two or more items possess such functional and physical characteristics as to be equivalent in performance and durability, and are capable of being exchanged one for the other without alteration of the items themselves, or of adjoining items, and without selection for fit and performance

standard (extrakt)
termín
interoperabilita
term
interoperability
definice

schopnost systému poskytovat služby dalším systémům a přijímat a používat služby z jiných systémů tak, že systémy mohou efektivně spolupracovat

definition

ability of systems to provide services to and accept services from other systems and to use the services so exchanged to enable them to operate effectively together

termín
důvěrnost
term
confidentiality
definice

vlastnost informace, která určuje, je-li informace nepřístupná, nebo přístupná neautorizovaným jednotlivcům, objektům nebo procesům

definition

property that information is not made available or disclosed to unauthorized individuals, entities, or processes

termín
neodmítnutí
term
non-repudiation
definice

skutečnost, kdy žádná z entit která se zúčastnila komunikace, nemůže tuto skutečnost (účast na komunikaci) popřít

definition

property that none of the entities involved in a communication can deny in all or in part its participation in the communication

standard (extrakt)
termín
nominální interoperabilita
term
nominal interoperability
definice

schopnost nominálního pevného zařízení (FE) systému AEI, v regionu, kde se prolíná více oblastí jednotlivých provozovatelů, pracovat s nominálním OBE systému AEI náležejícímu jiné oblasti (jinému provozovateli)

definition

“Application Area Interoperability” in a region spanning two or more areas with cross-border operation between operator domains, districts or nations, the capability for a nominal AVI/AEI system FE to operate with a nominal AVI/AEI system OBE

standard (extrakt)
termín
zabezpečení
term
security
definice

ochrana informací a dat takovým způsobem, aby je nemohly neoprávněné osoby nebo systémy číst nebo modifikovat a oprávněným osobám nebo systémům nebyl odpírán přístup k nim

POZNÁMKA 1 k heslu Rozlišuje se zabezpečení (security) a bezpečnost (safety). Zabezpečení: ochrana daného systému před jeho prostředím; v tomto kontextu ochrana systému ERI před útoky a nehodami; Bezpečnost: ochrana prostředí proti určitému systému, v tomto kontextu ochrana řidiče, cestujících, vozidla atd. před ohrožením ze strany systému ERI.

definition

protection of information and data so that unauthorized persons or systems cannot read or modify them and authorized persons or systems are not denied access

standard (extrakt)
termín
transakce (AVI/AEI)
term
(AVI/AEI) transaction
definice

dokončený komunikační cyklus uskutečněný během jednoho průchodu čtecí zónou

POZNÁMKA 1 k heslu Dokončeným komunikačním cyklem je míněna taková výměna informací, při které byla bezchybně předána veškerá relevantní (požadovaná) data; počet pokusů o komunikaci není pro transakci relevantní. Komunikace probíhá přes bezdrátové rozhraní.

definition

completed cycle of communication (across the air interface at reference point delta) wherein a message identifying a vehicle or item of equipment is successfully received and understood by the receiver during one passage through the read zone

NOTE The number of attempts, retries and repeats is not relevant, it is only that one fully completed identification process communication cycle is successfully completed to the extent that no communications error could be detected.

termín
akce; činnost
term
action
definice

funkce, kterou vyvolává aplikační proces běžící v zařízení na straně infrastruktury (RSE) proto, aby palubní zařízení (OBE) vykonalo během transakce specifické procedury

definition

function that an application process resident at the roadside equipment can invoke in order to make the on-board equipment execute a specific operation during the transaction

standard (extrakt)
termín
vzájemná autentizace
term
mutual authentication
definice

autentizace entit, která poskytuje oběma entitám ujištění o pravosti jejich identity

definition

entity authentication which provides both entities with assurance of each other’s identity

standard (extrakt)
termín
identifikace
term
identification (ID)
definice

činnost vedoucí k zjištění identity

definition

action or act of establishing the identity

NOTE See also vehicle identification.

termín
autorizace
term
authorization
definice

proces, při kterém dochází k ověření, zda autentizovaný objekt má povolen přístup k požadovanému zdroji, přičemž výstupní informací z tohoto procesu je rozhodnutí, zda má objekt právo přistupovat ke zvolenému zdroji informací způsobem, který požaduje

definition

granting of rights, which includes the granting of access based on access rights

standard (extrakt)
termín
automatická identifikace zařízení
term
automatic equipment identification (AEI)
definice

proces zjišťování totožnosti zařízení nebo entit, které používají pozemní dopravní infrastrukturu, pomocí OBE

definition

process of identifying equipment or entities that uses the surface transportation infrastructures by means of OBE’s combined with the unambiguous data structure

termín
jednostranná autentizace
term
unilateral authentication
definice

autentizace entity jinou entitou, která je ubezpečena o totožnosti autentizované entity; tuto autentizaci ale nelze provést obráceně

definition

entity authentication which provides one entity with the assurance of the other's identity but not vice versa

standard (extrakt)
termín
identifikace vozidla
term
vehicle identification
definice

činnost vedoucí ke stanovení identity vozidla

definition

action or act of establishing the identity of a vehicle

standard (extrakt)
termín
identifikace blízkého vozidla
term
vehicle vicinity identification
definice

činnost nebo kroky vedoucí ke stanovení identity konkrétního vozidla v blízkosti čtecího zařízení ERI bez toho, aby bylo nutné určit přesnou pozici vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud je v nejbližším okolí čtecího zařízení ERI více vozidel, tak tento proces nedokáže přiřadit konkrétní identitu konkrétnímu vozidlu, pouze je známo, že některé z vozidel projelo v blízkosti čtecího zařízení.

definition

action or act of establishing the identity of a specific vehicle near an external ERI reader (ERR) without pinpointing the exact position of the vehicle

NOTE If there is more than one vehicle present in the vicinity of a reader, no specific vehicle, or its exact location, is identified. However, it will establish that a specific vehicle identity has passed in the vicinity of a reader.

standard (extrakt)
termín
automatická identifikace vozidla
term
automatic vehicle identification (AVI)
definice

proces identifikace vozidla za použití jednoznačné datové struktury, jež je uložena v OBE

definition

process of identifying vehicles using OBE combined with the unambiguous data structure

standard (extrakt)
termín
identifikace elektronické registrace
term
electronic registration identification (ERI)
definice

jednoznačná identifikace vozidla prostřednictvím bezdrátové komunikace mezi tagem elektronické registrace vozidla a čtečkou elektronické registrace

definition

unique identification of a vehicle by wireless communications between an electronic registration tag carried on a vehicle and an electronic registration reader

standard (extrakt)
termín
identifikace konkrétního vozidla
term
specific vehicle identification
definice

činnost nebo kroky vedoucí ke stanovení identity konkrétního vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Na rozdíl od identifikace blízkého vozidla, kde je detekována pouze blízkost vozidla s konkrétní identitou. Při identifikací konkrétního vozidla se také pozná, které konkrétní vozidlo bylo identifikováno.

POZNÁMKA 2 k heslu Lze rozlišit dva druhy identifikace konkrétního vozidla; ta první je identifikace lokalizovaného vozidla, kde je známa poloha vozidla s takovou přesností, že ne více než jedno vozidlo může být přítomno na stejném místě dané polohy; druhá je identifikace založena na ustanoveném komunikačním spojení, kde je ustanovena identifikace daného vozidla a dále použita při komunikaci (např. transakce EFC).

definition

action or act of establishing the identity of a specific vehicle

NOTE 1 This is in contrast to vehicle vicinity identification, where the vicinity of a vehicle with a specific identity is detected. With specific vehicle identification, it is also known which specific vehicle has been identified.

NOTE 2 Two kinds of specific vehicle identification may be distinguished: first, localized vehicle identification, in which case the location of the identified vehicle is known with such precision that not more than one vehicle can be present at the same time at that location; second, peer communication identification, in which case the identification of the vehicle engaged in some form of communication (e.g. an EFC transaction) is established.

standard (extrakt)
termín
chyba čtení
term
incorrect read
definice

porucha při čtení celku nebo části skupiny dat

definition

failure to read correctly all or part of a data set

standard (extrakt)
termín
hašovací funkce
term
hash-function
definice

funkce, která mapuje různě dlouhé bitové řetězce do řetězců pevné délky, přičemž splňuje následující dvě vlastnosti: je výpočetně neproveditelné nalézt pro daný výstup vstup, který se mapuje na tento výstup, a je výpočetně neproveditelné nalézt pro daný vstup další vstup, který se mapuje na stejný výstup

POZNÁMKA 1 k heslu Proveditelnost výpočtu závisí na specifických bezpečnostních požadavcích a na uživatelském prostředí.

definition

function which maps strings of bits to fixed-length strings of bits, satisfying the following two properties: a) for a given output, it is computationally infeasible to find an input which maps to this output; and b) for a given output, it is computationally infeasible to find a second input which maps to the same output

NOTE Computational feasibility depends on the specific security requirements and environment.

standard (extrakt)
termín
kryptografie
term
cryptography
definice

vědní obor, který zahrnuje principy, prostředky a metody pro transformaci dat za účelem skrytí jejich informačního obsahu, zabránění jejich neautorizovanému použití, ověření jejich pravosti, zabránění jejich neodhalenému pozměnění a/nebo zabránění jejich odmítnutí (repudiation)

definition

discipline which embodies principles, means, and methods for the transformation of data in order to hide its information content, prevent its undetected modification and/or prevent its unauthorised use

standard (extrakt)
termín
dešifrování
term
decryption
definice

inverzní operace k vratné operaci zašifrování

definition

decryption reversal of a corresponding reversible encipherment

standard (extrakt)
termín
koncové šifrování
term
end-to-end encipherment
definice

šifrování dat ve zdrojovém systému anebo v jeho okolí a tomu příslušné dešifrování, které se uskuteční pouze v cílovém systému anebo v jeho okolí

POZNÁMKA 1 k heslu Data jsou po spojích přenášena v zašifrovaném stavu, o zašifrování dat se stará aplikační, nikoli spojová úroveň modelu ISO/OSI.

definition

encipherment of data within or at the source end system, with the corresponding decipherment occurring only within or at the destination end system

standard (extrakt)