Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 9.3 Komunikace

termín
referenční bod
term
reference point
definice

bod mezi dvěma funkčními bloky, přes který procházejí data v přesně definovaném přenosovém protokolu

POZNÁMKA 1 k heslu Pouze v případě, že jsou funkční bloky od sebe fyzicky odděleny (různé implementace, různý výrobce), se tak mezi nimi nachází také bod rozhraní.

definition

data flow between two function blocks, where protocols define the information flow across the reference point

standard (extrakt)
termín
elektronická výměna dat
term
electronic data interchange (EDI)
definice

předávání datové zprávy nebo série zpráv mezi počítači a/nebo mezi různými softwarovými systémy

POZNÁMKA 1 k heslu EDI je příklad EDT transakce.

definition

passing of a data message, or series of messages, between computers and/or between different software systems

NOTE Within this context an EDI message is normally compatible with the form specified in ISO 9897. EDI is an instance of an EDT transaction.

standard (extrakt)
termín
elektronický přenos dat
term
electronic data transfer (EDT)
definice

předávání skupin dat obsahujících ucelenou zprávu z jednoho počítače do jiného nebo z jednoho softwarového systému do jiného

definition

the passing of data sets comprising an entire message from one computer to another or from one software system to another

standard (extrakt)
termín
ERI relace
term
ERI session
definice

průběh identifikace vozidla používající harmonizovaný protokol bezdrátového rozhraní známý jako profil CEN DSRC, pomocí určité sady AVI/AEI atributů, získanými základními službami (komunikace) a mechanismy zabezpečení

definition

an instance of a ’Vehicle Identification’ using a harmonised air interface protocol known as ‘CEN DSRC profile’, using a distinct set of ‘AVI/AEI attributes’, retrieved by ‘service primitives (communication)’ and ‘security mechanisms’

standard (extrakt)
termín
transakce ERI
term
ERI transaction
definice

dokončený komunikační cyklus uskutečněný během jednoho průchodu čtecí zónou

POZNÁMKA 1 k heslu Komunikace probíhá přes bezdrátové rozhraní. Termínem dokončený komunikační cyklus je míněna taková výměna informací, při které byla bezchybně přijata a zpracována zpráva identifikující vozidlo nebo položku nákladu.

definition

transaction as defined in ISO 24534-4

standard (extrakt)
termín
postup registrace
term
registration procedure
definice

postup pro registraci definovaný v ISO/TS 24534-3

definition

procedure for registration as defined in ISO/TS 24534-3

standard (extrakt)
termín
cyklus čtení a zápisu
term
read/write cycle
definice

ucelený sled příkazů proběhnuvších mezi čtecím zařízením/interogátorem a OBE, při kterém jsou do jednoznačně identifikovaného OBE, přes bezdrátové rozhraní, zapsána (uložena) nová data (paměť zařízení může být přepsána celá nebo jenom její část)

definition

complete sequence of interaction by the reader/interrogator where the OBE is unambiguously identified and new data, comprising either whole or part of the full data set, is written onto the OBE by means of the air interface

standard (extrakt)
termín
nosná vlna
term
carrier signal
definice

elektromagnetický signál o vysokém kmitočtu, na který může být namodulován jiný elektromagnetický signál o výrazně nižším kmitočtu; signál s nižším kmitočtem obsahuje informaci, která má být přenesena prostřednictvím bezdrátového rozhraní

definition

electromagnetic signal that can be modulated to carry lower frequency encoded information across an air interface

standard (extrakt)
termín
stínění
term
shadowing
definice

stav, kdy nemůže dojít k úspěšné AVI/AEI transakci kvůli vozidlu/zařízení, které je mezi FE a OBE, a stíní tak procházející rádiové signály

POZNÁMKA 1 k heslu Stínění způsobené běžným dopravním provozem se považuje za normální stav, který je dopředu detekován a lze jeho následky eliminovat; abnormální stínění může být způsobeno velikými neobvykle tvarovanými vozidly/ zařízeními nebo vozidly jedoucími blízko sebe.

definition

condition where the close proximity of a vehicle/equipment interposed between FE and OBE obscures the signals, thus preventing a successful AVI/AEI transaction

NOTE The shadowing caused by normal traffic behaviour is taken into account and overcome to provide a successful transaction. Abnormal shadowing may be caused by large or unusually shaped vehicles/equipment or by vehicles travelling too closely together.

standard (extrakt)