Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 9.4 Zařízení ve vozidle

termín
palubní zařízení ERI
term
onboard ERI equipment
definice

zařízení připevněné do vozidla nebo vně vozidla a používané pro účely ERI

POZNÁMKA 1 k heslu Palubní zařízení zahrnuje ERT a jakékoliv komunikační opatření pro výměnu dat ERI se čtecím nebo zapisovacím zařízením.

definition

equipment fitted within or on the outside of the vehicle and used for ERI purposes

NOTE The onboard equipment includes the ERT and any communication provisions for the exchange of ERI data with an ERI reader or writer.

standard (extrakt)
termín
palubní čtečka ERI
term
onboard ERI reader
definice

čtečka ERI, která je součástí palubního zařízení ERI

POZNÁMKA 1 k heslu Palubní čtečka ERI může být například PCD (proximity coupling device).

definition

ERI reader which is part of the onboard ERI equipment

NOTE An onboard ERI reader can be, for example, a proximity coupling device (PCD) as specified in ISO/IEC 14443.

standard (extrakt)
termín
programovatelné zařízení
term
programmable (device/OBE)
definice

zařízení, které umožňuje vícenásobné přeprogramování (změnu) identifikačních údajů nebo jejich části a popřípadě dalších doplňkových údajů externím zařízením

POZNÁMKA 1 k heslu Přeprogramování není dostupné během standardního čtecího/zapisovacího cyklu.

definition

a device where all or part of the identity and memory can be reprogrammed many times by an external device, but not during a normal 'on the fly' read/write cycle

standard (extrakt)
termín
zařízení (OBE) pouze pro čtení
term
read only (device/OBE)
definice

zařízení, které bylo naprogramované (byla do něj uložena specifická data) již v době výroby nebo před prvním použitím; to potom může být pouze čteno, bez jakékoliv možnosti změnit data uložená v zařízení či vlastní identifikační sekvenci

definition

a device which is programmed at the time of manufacture or prior to use and thereafter can only be read, with no further opportunity to change any of the data held on the device nor its core identification

standard (extrakt)
termín
mód čtení a zápisu do zařízení/OBE pro čtení a zápis
term
read/write (device/OBE)
definice

mód zápisu dat ukládaných do OBE během standardního čtecího/zapisovacího cyklu

POZNÁMKA 1 k heslu Takto uložená data mohou být změněna přes bezdrátové rozhraní za použití kompatibilního interogátoru.

definition

a data mode corresponding to an OBE in which data content can be changed by means of a compatible interrogator via the air interface

standard (extrakt)
termín
displej
term
message display
definice

zařízení, které přijímá data od správce AEI systému a prostřednictvím zprávy je zobrazuje řidiči

definition

receives data from AEI manager, and display the data on a variable message sign to the driver

standard (extrakt)
termín
čipová karta; karta s integrovaným obvodem
term
smart card; integrated circuit card; IC Card (ICC)
definice

zařízení o velikosti kreditní karty obsahující integrovaný obvod s mikroprocesorem a pamětí

definition

device of credit card size incorporating an integrated circuit with microprocessor and memory

standard (extrakt)
termín
tag
term
tag
definice

zařízení sloužící k identifikaci, připevněné na jednotku, vozidlo nebo položku

POZNÁMKA 1 k heslu V tagu je uložen jednoznačný identifikátor a v případě potřeby další doplňková data; ve speciálních případech může být tag namontován na pevném místě, pohyblivé pak bude čtecí zařízení; viz transpondér.

definition

equipment fitted to the unit, vehicle or item to be identified and containing the unambiguous identification, and if required some further data

NOTE 1 For special purposes the TAG can be installed in a fixed position with a mobile reader.

NOTE 2 See transponder.

standard (extrakt)
termín
transpondér; tag
term
transponder, tag
definice

součást OBE, která zajišťuje komunikaci s vnějším okolím; reaguje na přijetí vhodného modulovaného nebo nemodulovaného příchozího signálu tím, že odvysílá předem určenou odpověď podle předepsaného protokolu na určeném kmitočtu

POZNÁMKA 1 k heslu Přenosy mohou být napájeny energií získanou z příchozího signálu nebo z baterie umístěné ve vozidle; v kontextu systému AVI/AEI je transpondér upevněn do vozidla nebo zařízení a jeho hlavní funkcí je poskytovat informace o identitě položky, může také ale obsahovat i doplňkové informace; ve speciálních případech může být transpondér namontován na pevnou pozici a odečítán pohyblivými zařízeními.

definition

electronic transmitter/responder which responds to the receipt of suitable modulated or unmodulated downlink signals and transmits predetermined information according to predefined protocols at a predetermined frequency

NOTE The transmissions can be powered from energy obtained from the downlink or can be assisted by an on-board power supply. Forms the core, but not necessarily the only, function of an OBE. Within the AVI/AEI context it is fitted to AVI/AEI vehicle or equipment and its prime function is to provide the identity of the item, but can also contain additional information. In some special purposes transponders can be installed in fixed positions and read by mobile equipment.

standard (extrakt)
termín
tag elektronické registrace
term
electronic registration tag (ERT)
definice

palubní zařízení ERI, které obsahuje data ERI včetně relevantních zavedených bezpečnostních opatření a jednoho nebo více rozhraní pro přístup k datům

definition

onboard ERI device that contains the ERI data, including relevant secuirty promisions and one or more interfaces to access that data

standard (extrakt)
termín
základní tag elektronické registrace ERT
term
basic ERT
definice

tag elektronické registrace, jenž splňuje základní požadavky stanovené normou ISO 24535

definition

electronic registration tag that can fulfil the requirements defined in ISO 24535

standard (extrakt)