Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 9.7 Data

termín
identifikátor
term
identifier (ID)
definice

znak nebo skupina znaků používaných k identifikaci nebo pojmenování datového prvku a naznačení určité vlastnosti dat

definition

label, symbol or token that names or identifies an entity or a collection of data or the means of designating or referring to a specific instance of a data concept

termín
identifikátor kódovacího schématu
term
coding scheme identifier (CSI)
definice

předepsaný seznam identifikátorů, které se vztahují k definovaným kódovacím schématům

definition

prescribed list of reference identifiers which relate to prescribed coding schemes determined in this International Standard and/or issued by the authorized numbering scheme administrator

standard (extrakt)
termín
základní identifikátor
term
primitive identifier
definice

základní konstrukční prvek určující identitu při identifikaci, který neobsahuje žádné dodatkové (upřesňující) položky

POZNÁMKA 1 k heslu Veškeré složené identifikátory jsou sestaveny za pomoci základních identifikátorů.

definition

identification as a stand alone identity that does not require any qualifiers such as an expiration date, etc.

NOTE 1 to entry: All construct identifiers will be built from more than one primitive identifier.

standard (extrakt)
termín
čítač relací
term
session counter
definice

zvýšení hodnoty dat v palubní jednotce při každé ERI relaci ERI čtečkou/zapisovacím zařízením

definition

data value in the on-board unit that is incremented by the ERI Reader/Writer at each ERI session

standard (extrakt)
termín
číslo tagu elektronické registrace
term
ERT number
definice

číslo přiřazené a zapsané do tagu elektronické registrace, sloužící jako jednoznačný identifikátor

POZNÁMKA 1 k heslu Předpokládá se, že se číslo ERT zapíše do ERT během jeho výroby, a jak je jednou zapsáno, nelze jej změnit.

definition

number assigned to and written into an ERT that acts as an ERT unique identifier

NOTE The ERT number is assumed to be written into the ERT during its manufacture and once written cannot be changed.

standard (extrakt)
termín
rozlišující identifikátor
term
distinguishing identifier
definice

informace, která jednoznačně rozlišuje určitou entitu v procesu autentizace

definition

information which unambiguously distinguishes an entity

standard (extrakt)
termín
pověření
term
credentials
definice

data přenášená za účelem proklamace identity příslušné entity

definition

data that is transferred to establish the claimed identity of an entity

standard (extrakt)
termín
doplňková data o vozidle
term
additional vehicle data
definice

doplňková data ERI popisující vozidlo, přidružená k identifikátoru vozidla (jako datová nadstavba)

definition

ERI data in addition to the vehicle identifier

standard (extrakt)
termín
data ERI
term
ERI data
definice

data určená k identifikaci vozidla, uložená v součásti OBE, jenž obsahuje identifikátor vozidla (tj. v ERD)

POZNÁMKA 1 k heslu Data ERI se skládají z identifikátoru a dalších doplňkových dat ERI.

definition

vehicle identifying data which can be obtained from an ERT

NOTE ERI data consists of the vehicle identifier and possible additional vehicle data.

standard (extrakt)
termín
sestavený identifikátor
term
constructed identifier
definice

identifikátor, který je sestavený z množiny jednoduchých identifikátorů

definition

identification which requires a construct of more than one primitive identifier, as defined in ASN.1

standard (extrakt)
termín
náhodné číslo
term
random number
definice

časově proměnný parametr, jehož hodnota je náhodná (nepředpověditelná)

definition

time variant parameter whose value is unpredictable

standard (extrakt)
termín
pouze pro čtení
term
read only
definice

vlastnost dat být napevno zapsána do paměti OBE, takže nemohou být později změněna čtecím zařízením nebo interogátorem

definition

property that data content cannot be changed by a reader/interrogator

standard (extrakt)
termín
extrémní
term
extreme
definice

související s požadavky 1. třídy pro „zodolněný“ systém kategorie „A“

definition

refers to class 1 requirements for the “ruggedized” system category “A”

standard (extrakt)
termín
pořadové číslo
term
sequence number
definice

časově proměnný parametr, jehož hodnota je vybrána z posloupnosti, která se v určeném časovém intervalu neopakuje

definition

time variant parameter whose value is taken from a specified sequence which is non-repeating within a certain time period

standard (extrakt)
termín
klíč
term
key
definice

sled řídicích symbolů kryptografické transformace, tj. šifrování, dešifrování, kryptografická kontrola, generování podpisu nebo ověřování podpisu

definition

sequence of symbols that controls the operations of a cryptographic transformation (e.g. encipherment, decipherment, cryptographic check function computation, signature generation, or signature verification)

standard (extrakt)
termín
heslo
term
password
definice

utajená autentizační informace složená obvykle s řetězce znaků

definition

confidential authentication information, usually composed of a string of characters

standard (extrakt)
termín
soukromý dešifrovací klíč
term
private decipherment key
definice

soukromý klíč, který určuje transformace prováděné při dešifrování

definition

private key which defines the private decipherment transformation

standard (extrakt)
termín
soukromý klíč
term
private key
definice

klíč, který je součástí asymetrického páru klíčů náležejících k jedné entitě a který by měl být použit pouze touto entitou

POZNÁMKA 1 k heslu V případě systému s asymetrickým podpisem určuje soukromý klíč podpisovou transformaci; v případě, že se jedná o systém s asymetrickým šifrováním, určuje soukromý klíč dešifrovací transformaci.

definition

key of an entity's asymmetric key pair which should only be used by that entity

NOTE In the case of an asymmetric signature system the private key defines the signature transformation. In the case of an asymmetric encipherment system the private key defines the decipherment transformation.

standard (extrakt)
termín
soukromý podpisový klíč
term
private signature key
definice

soukromý klíč, který určuje soukromé (tajné) transformace prováděné na podpisu

definition

private key which defines the private signature transformation

standard (extrakt)
termín
veřejný šifrovací klíč
term
public encipherment key
definice

veřejný klíč, který určuje transformace prováděné při šifrování

definition

public key which defines the public encipherment transformation

standard (extrakt)
termín
veřejný klíč
term
public key
definice

klíč, který je součástí asymetrického páru klíčů náležejících k jedné entitě, který může být zveřejněn

POZNÁMKA 1 k heslu V případě systému s asymetrickým podpisem určuje veřejný klíč ověřovací transformaci. V případě, že se jedná o systém s asymetrickým šifrováním, určuje veřejný klíč šifrovací transformaci. Klíč, který je veřejně znám, nemusí nutně být globálně dostupný; takový klíč může být například pouze dostupný všem členům předem specifikované skupiny.

definition

key of an entity's asymmetric key pair which can be made public

NOTE In the case of an asymmetric signature system the public key defines the verification transformation. In the case of an asymmetric encipherment system the public key defines the encipherment transformation. A key that is “publicly” known is not necessarily globally available. The key is only made available to all members of a pre-specified group.

standard (extrakt)
termín
certifikát veřejného klíče
term
public key certificate
definice

informace o veřejném klíči entity podepsaná certifikačním úřadem, sloužící jako potvrzení o pravosti klíče

POZNÁMKA 1 k heslu Certifikát veřejného klíče také vymezuje úlohu entit, kterým je veřejný klíč poskytnut, tj. výrobce nebo registrační autorita.

definition

certificate public key information of an entity signed by the certification authority and therefore rendered unforgeable

NOTE A public key certificate also specifies the role of the entity for which the public key information is provided, e.g. manufacturer or registration authority.

standard (extrakt)
termín
veřejný ověřovací klíč
term
public verification key
definice

veřejný klíč, který určuje veřejnou ověřovací transformaci

definition

public key which defines the public verification transformation

standard (extrakt)
termín
tajný klíč
term
secret key
definice

klíč, který je používaný u symetrického kryptografického algoritmu a jehož vlastnictví je omezeno (obvykle na dvě entity)

POZNÁMKA 1 k heslu V závislosti na způsobu managementu klíčů mohou klíč vlastnit jedna nebo více entit.

definition

key that is used with a symmetric cryptographic algorithm

NOTE 1 Possession of a secret key is restricted (usually to two entities).

NOTE 2 For ERI, there can be only one entity or several entities, depending on the key management policy.

standard (extrakt)
termín
klíč provozovatele systému
term
system operator key
definice
definition
standard (extrakt)
termín
zašifrovaný text
term
ciphertext
definice

data vytvořená pomocí šifrování, sémantický obsah takto vytvořených dat není znám

POZNÁMKA 1 k heslu Šifrovaný text může být předmětem dalšího šifrování. Na výstupu se poté objeví vícenásobně šifrovaný text.

definition

data produced, through the use of encipherment; the semantic content of the resulting data is not available

standard (extrakt)
termín
nešifrovaný text
term
cleartext
definice

srozumitelná data, jejichž sémantický obsah je znám (data jsou normálně čitelná)

definition

intelligible data, the semantic content of which is available

standard (extrakt)
termín
digitální podpis
term
digital signature
definice

data připojená k bloku dat nebo jeho kryptografická transformace, která umožňuje příjemci prokázat zdroj a integritu bloku dat a chránit tak data před paděláním

definition

signature data appended to, or a cryptographic transformation of, a data unit that allows a recipient of the data unit to prove the source and integrity of the data unit and protect against forgery, e.g. by the recipient

NOTE See also cryptography.

standard (extrakt)
termín
výzva
term
challenge
definice

náhodně vygenerovaná data, která jsou poslána žadateli od ověřovatele

POZNÁMKA 1 k heslu Žadatel je použije společně s utajenou informací uloženou u žadatele k vygenerování odpovědi, která je zaslána zpět k ověřovateli.

definition

data item chosen at random and sent by the verifier to the claimant, which is used by the claimant, in conjunction with secret information held by the claimant, to generate a response which is sent to the verifier

EXAMPLE In ISO 24534-4 the term challenge is also used in case an ERT does not have enabled encryption capabilities and the challenge is merely copied without any secret information applied.

standard (extrakt)
termín
hašovací kód
term
hash-code
definice

řetězec bitů, které jsou na výstupu z hašovací funkce

definition

string of bits which is the output of a hash-function

standard (extrakt)
termín
struktura datových prvků
term
data element structure
definice

rámec složený z množství datových prvků sestavených v předepsaném tvaru

POZNÁMKA 1 k heslu Jiný název je „zpráva“.

definition

framework comprising a number of data elements in a prescribed form

NOTE Also known as a “message”.

standard (extrakt)